Hogeschool van Amsterdam

Post-hbo opleiding docent Nederlands als tweede taal (NT2)

Cursus

Migranten blijven naar Nederland komen, zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen van binnen en buiten de Europese Unie. Daarom blijft er niet alleen voor volwassenen maar ook in het voortgezet onderwijs behoefte aan de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren.

Hoewel er in Nederland geen aparte bevoegdheid NT2 bestaat, wordt algemeen erkend dat NT2 ‘een vak apart’ is. Binnen de meeste lerarenopleidingen krijgt Nederlands als tweede taal echter nog te weinig aandacht. De lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam profileert zich op NT2-gebied met modules Tweedetaalverwerving in de reguliere lerarenopleiding en met een leerroute met directe doorstroom naar de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid bij de UvA. Voor de post-hbo opleiding docent Nederlands als Tweede Taal wordt gebruik gemaakt van de expertise van docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Na het afronden van deze opleiding ontvangt u een landelijk erkend certificaat, waarmee u de verworven bekwaamheid kunt aantonen in het geven van Nederlands als tweede taal. De opleiding geeft geen onderwijsbevoegdheid.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor personen die NT2-lessen geven zonder dat zij daarvoor een bewijs van bekwaamheid hebben. De minimale instapeis is dat u een officiële hbo-opleiding heeft afgerond met een diploma. Zonder aangetoond hbo-niveau bent u niet toelaatbaar tot de opleiding. Het hebben van een onderwijsbevoegdheid strekt tot aanbeveling, maar is niet verplicht. Voldoet u aan de minimale instapeis van een officiële afgeronde hbo-opleiding, maar bent u in uw carrière tot nu toe nooit actief geweest in het onderwijs en/of heeft uw vooropleiding geen relatie met taal of taalleren, dan wordt in het individuele intakegesprek bekeken of u toelaatbaar bent. Het hebben van een stage- of werkplek op het moment dat de opleiding begint, is in alle gevallen noodzakelijk.

Bent u een ervaren docent Nederlands als Tweede Taal, maar nog niet gecertificeerd? De Hogeschool van Amsterdam biedt ook het assessment competent docent NT2 aan. Hiermee kunt u uw eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat u een competent NT2-docent bent. Meer informatie over het EVC-assessment vindt u hier.

Inhoud en werkwijze

Leren en werken worden gecombineerd, maar de praktijk staat centraal. Dit betekent dat de opleiding uitsluitend bedoeld is voor deelnemers die werk hebben of een stage volgen in een NT2-context.

De opleiding is niet alleen praktijkgericht in de opzet, maar ook in de keuze van de thema’s. Concrete didactische toepassingen staan centraal. Hierbij kunt u denken aan: samenwerkend leren, activerende didactiek, begeleidingsvaardigheden en gedifferentieerd onderwijs. Als vanzelfsprekend is er aandacht voor wet- en regelgeving (Wet Inburgering) en de voorbereiding op het Inburgeringsexamen en de Staatsexamens NT2.

Vier thema’s staan centraal:

1. De cursist in de Inburgering
2. De didactiek van NT2
3. Docentvaardigheden
4. De lerende docent

Opbouw

In de bijeenkomsten worden de theorie en de bijbehorende opdrachten verwerkt en besproken, ervaringen uitgewisseld en videobeelden van eigen lessen in groepjes besproken. U maakt twee keer een video-opname van een eigen les. De gekozen werkvormen bij de opdrachten zorgen voor verdieping en toepassing van de theorie. U oefent met vaardigheden die u nodig heeft om in de groepsbijeenkomsten effectief van elkaar en met elkaar te kunnen leren. Reflecties op de bijeenkomsten, uw stage of werk neemt u op in een logboek.

Rond de competenties van de NT2-docent zijn zeven kernopgaven geformuleerd. Voorbeelden van kernopgaven zijn het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les of het geven van effectieve feedback op een spreek- of schrijfproduct. Tijdens de opleiding vinden twee voortgangsgesprekken en een eindgesprek plaats. Deze gesprekken zijn bedoeld om de continuïteit te bewaken en uw vorderingen te bespreken. Zijn uw opdrachten als voldoende beoordeeld en is uw dossier compleet, dan kunt u deelnemen aan het eindgesprek. Opdrachten en het logboek zijn hierbij uitgangspunt.

Studiebelasting

De opleiding beslaat 8 maanden en er vinden 20 bijeenkomsten plaats. De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. U besteedt ongeveer 200 uur aan het lezen en verwerken van de theorie en het maken van opdrachten, 60 uur aan het voorbereiden van de bijeenkomsten, 40 uur aan het schrijven van uw logboek, 55 uur aan het maken van video-opnamen en het maken van een bijbehorend verslag.

Leslocatie

Alle bijeenkomsten vinden plaats in één van de HvA-gebouwen. Al onze locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wanneer

De bijeenkomsten van de oktobergroep 2017 zijn op maandagmiddag van 13:40 tot 17:30. De bijeenkomsten van de februarigroep 2018 vinden plaats op donderdagochtend van 09:30 tot 13.30. In de schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten.

Data oktobergroep

Blok 1

 
Maandag 30 oktober 2017
Maandag 6 november 2017
Maandag 13 november 20017
Maandag 20 november 2017
Maandag 27 november 2017

 

Blok 2

 
Maandag 8 januari 2018
Maandag 15 januari 2018
Maandag 22 januari 2018
Maandag 29 januari 2018
Maandag 5 februari 2018

 

Blok 3

 
Maandag 12 februari 2018
Maandag 5 maart 2018
Maandag 12 maart 2018
Maandag 19 maart 2018
Maandag 26 maart 2018

 

Blok 4

 
Maandag 16 april 2018
Maandag 7 mei 2018
Maandag 14 mei 2018
Maandag 28 mei 2018
Maandag 4 juni 2018

 

Overige data

 
Maandag 11 december 2017 Voortgangsgesprekken ronde 1
Maandag 9 april 2018 Voortgangsgesprekken ronde 2
 
Maandag 11 juni 2018 Eventuele extra bijeenkomst (reserve)
Maandag 18 juni 2018 Eindgesprekken
Maandag 2 juli 2018 Certificering

   

 

Data februarigroep

Blok 1

 
Donderdag 8 februari 2018
Donderdag 15 februari 2018
Donderdag 8 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018
Donderdag 22 maart 2018

 

Blok 2

 
Donderdag 5 april 2018
Donderdag 12 april 2018
Donderdag 19 april 2018
Donderdag 17 mei 2018
Donderdag 24 mei 2018

 

Blok 3

 
Donderdag 31 mei 2018
Donderdag 7 juni 2018
Donderdag 14 juni 2018
Donderdag 21 juni 2018
Donderdag 28 juni 2018

 

Blok 4

 
Donderdag 6 september 2018
Donderdag 13 september 2018
Donderdag 20 september 2018
Donderdag 27 september 2018
Donderdag 4 oktober 2018

 

Overige data

 
Donderdag 11 oktober 2018 Eventuele extra bijeenkomst (reserve)
Donderdag 29 maart 2018 Voortgangsgesprekken ronde 1
 
Donderdag 5 juli 2018 Voortgangsgesprekken ronde 2
Donderdag 15 november 2018 Eindgesprekken
Donderdag 6 december 2018 Certificering

      

Kosten

De kosten voor cursus bedragen € 3.150,-. Dit bedrag is exclusief aan te schaffen boeken en inclusief overig studiemateriaal en digitale leeromgeving.

Aanmeld- en inschrijfprocedure per maart 2017

Voor het aanmelden en definitief inschrijven voor de opleiding is een aparte procedure ingericht, een toelatingsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Stap 1    Aanmelding

U vult het aanmeldformulier in.

Stap 2 Toelatingsonderzoek

U ontvangt een reactie op het aanmeldformulier. Daarna volgen 3 acties:

  • U stuurt de benodigde documentatie in (o.a. een kopie van uw diploma).
  • U meldt uw stage- of werkplek NT2. U komt alléén in aanmerking voor een intakegesprek als u een stage- of werkplek NT2 hebt waar u minimaal 5 lesuren per week voor een groep verzorgt. Het is aan te raden om tijdig een stage- of werkplek NT2 te zoeken. 
  • U krijgt een inschrijfformulier per mail toegestuurd. Deze vult u in en ondertekent u. Aan de hand daarvan wordt een intakegesprek ingepland. 

Stap 3 Inschrijving

U voert het intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is tweeledig. Enerzijds kunnen wij u nader informeren over de opleiding en bespreken of de opleiding past bij uw situatie en uw stage- of werkplek. Heeft u geen studie- of werkervaring op het gebied van onderwijs, pedagogiek of talen?  Dan bespreken we of u geschikt bent voor deze opleiding. Anderzijds geven we u de gelegenheid uw motivatie toe te lichten en vragen te stellen die voor u relevant zijn.
 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie en de programmagids nog vragen? Stel deze dan via ons mailadres info-talen@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 september 2017