Hogeschool van Amsterdam

Symposium HBO-V van de toekomst 2018

De samenwerking tussen zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs

Als dank voor uw bijdrage aan de stagebegeleiding van onze studenten, organiseren wij op woensdag 14 november 2018 het symposium HBO-V van de toekomst. Het thema luidt: Verpleegkundig Leiderschap. Het symposium vindt plaats op de Hogeschool van Amsterdam in het Nicolaes Tulphuis. Toegang is uiteraard gratis.

Het programma

Met trots presenteren wij het programma dat begint met een bijdrage van Jonas Litjes (Cordaan Academie), getiteld Durf er te zijn. Als keynotespreker komt Jonas vertellen over zijn ontwikkeling in de wijkverpleegkundige praktijk. Jonas was een van de uitverkoren wijkverpleegkundigen die het ambassadeurstraject bij V&VN hebben gedaan. In een persoonlijk verhaal vertelt hij aan de hand van zijn loopbaan hoe hij zich heeft ontwikkeld tot verpleegkundig leider.

Na zijn presentatie volgt er een interview met oud HvA student Maria Meijknecht, sinds 1 jaar verpleegkundige en (sinds kort afgestudeerd) praktijkverpleegkundige in Almere. Maria wordt geïnterviewd over het belang van leiderschap als student. Maar ook waarom leiderschap als beginnend HBO-verpleegkundige belangrijks is.

Dagvoorzitter is Caroline Kooijman, coördinator buitenschools leren en docent Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde).

12.30-13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en registratie
13.00-13.10 uur Opening
13.10-13.25 uur Durf er te zijn’
Jonas Litjens, praktijkadviseur Leren & Ontwikkelen, Cordaan Academy en ambassadeur V&VN
13.25 - 13.40 uur Interview met Maria Meijknecht. Praktijkverhaal over de weg naar verpleegkundig leider.
Maria Meijknecht Verpleegkundige Gezondheidscentrum Almere/oud student HvA
13.40 - 13.45 uur Praktische info over de workshopsessies door de dagvoorzitter
13.45 - 14.45 uur Workshopsessies
De workshopssessies worden om 15.00 uur herhaald. Per tijdsblok keuze uit 1 sessie.
14.45 - 15.00 uur Korte onderbreking voor een kopje thee/koffie met wat lekkers
15.00 - 16.00 uur Herhaling workshopsessies
16.00 uur Afsluiting symposium en aansluitend borrel

Workshopsessies

Berna G.M. Sol-de Rijk, PhD, docent/onderzoeker HBO Verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde)
Edin Granilo, MSc, docent/ onderzoeker HBO Verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde)

Verpleegkundig leiderschap is een term die je steeds vaker tegenkomt in onderzoek, vaardigheidstrainingen en boeken. Bedoelen we hiermee allemaal hetzelfde? Het is een lastig begrip. Het bestaat uit verschillende dimensies en daarnaast bestaat het risico dat het met ‘Leidinggeven’ verward wordt. Waarom is verpleegkundig leiderschap van belang bij de opleiding van HBO-V studenten en bij het begeleiden van deze studenten in jouw praktijk?

Tijdens deze workshop gaan we gezamenlijk het begrip en het belang van verpleegkundig leiderschap middels interactieve werkvormen verkennen en
verhelderen. Daarnaast wordt er in deze workshop aandacht besteed aan het belang van de competentie “tonen van verpleegkundig leiderschap” binnen de HBO-V opleiding en in het bijzonder aan hoe de HBO-V studenten in de praktijk begeleid en ondersteund kunnen worden bij het verwerven van deze competentie. Samen kijken we op welke wijze deelnemers de studenten in de praktijk hierin kunnen begeleiden en ondersteunen zodat zij hiertoe handvatten krijgen.

Alice Bakker, MSc, programmamanager, Fieldlabs: Zorg in de Wijk in de 21e eeuw

Het werken in de wijk is de laatste jaren sterk veranderd. Naast wijkverpleegkundigen zijn ook verpleegkundigen in de wijk hard nodig. Het onderwijs binnen het ROC is hier nog minimaal op ingericht, weinig afgestudeerde mbo-verpleegkundigen kiezen uiteindelijk voor een baan in de wijkzorg. Binnen Fieldlabs zorgen we voor meer aandacht en onderwijs wat aansluit bij werken in de wijk. Zo faciliteren we professionalisering, ontmoeting en kennisuitwisseling tussen zorgprofessionals uit de wijk, studenten, docenten en cliënten. Op deze nieuwe manier onderwijs inrichten vraagt lef en leiderschap. In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag: Hoe zorg je voor innovatie van onderwijs binnen bestaande structuren? We achterhalen samen welke factoren het succes van onderwijsvernieuwing beïnvloeden, en welke leiderschapskwaliteiten op verschillende niveaus hiervoor nodig zijn. 

Dr. Ria de Korte-Verhoef, docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde)

Verpleegkundigen doen steeds meer metingen bij patiënten bijvoorbeeld voor delier, angst, depressie of andere gezondheidsproblemen. Je wilt dan zo accuraat mogelijke uitslagen krijgen. Oftewel, geen fout negatieve en geen fout positieve uitslagen. Meetinstrumenten worden vaak onderzocht voordat zij in gebruik worden genomen. In onderzoeksverslagen wordt daar verslag van gedaan. Waar let je dan op als je zo’n onderzoeksverslag leest? We bespreken een kort artikel waarin een oorthermometer wordt vergeleken met een rectale thermometer. De mate van precisie wordt uitgedrukt in sensitiviteit en specificiteit. Wat dit betekent voor jouw zorgverlening, komt in deze workshop aan de orde.

Bas van Oort, RN MSC, docent/onderzoeker HBO Verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde) en revalidatiecentrum De Hoogstraat

Klinisch redeneren, het gebruik van wetenschappelijke resultaten, gezamenlijke besluitvorming en coördinatie van zorg zullen een steeds belangrijker onderdeel van de zorg uitmaken. Om de hierboven genoemde competenties in de praktijk en het opleiden beter te integreren, worden er academische leer-werkplaatsen opgezet. Hiermee wordt een leerwerkomgeving gecreëerd waarin patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek worden gecombineerd.
Het creëren van een dergelijke leerwerkomgeving gaat echter niet zomaar. Oude denkpatronen moeten aangepast of doorbroken worden, waarbij nieuwe ervaringen de basis kunnen vormen. Om vervolgens vanuit deze nieuwe ervaringen te werken aan een onderzoekende houding blijken nieuwe organisatievormen essentieel. 

In deze workshop wordt eerst gepresenteerd op welke wijze er invulling wordt gegeven aan deze academische leer-werkplaatsen. In het tweede deel van deze workshop gaan we onderzoeken wat er bij ons als verpleegkundigen en opleiders nodig is om een onderzoekende houding aan te nemen en structureel te kunnen blijven werken aan klinische onzekerheden.

Ton van den Broek, MSc, Programma-coördinator buitenschools leren, Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde)

Hoe kunnen werkveld en opleiding nauwer samenwerken zodat studenten via inspirerende stages optimaal voorbereid zijn op hun beroepstoekomst?
In nauwe samenwerking met het werkveld wil de opleiding inspirerende stages realiseren. Tijdens eerdere bijeenkomsten Samen Opleiden in Stages (SOS) is gesproken over het bevorderen van het contact tussen de stagedocent en de werkbegeleider in de praktijk en het stroomlijnen van beoordelingsprocedures. In deze bijeenkomst willen we onze opleiding plaatsen in een meer regionaal en landelijk perspectief: Hoe organiseren andere HBO-V’s de stages? Hoe beoordelen studenten de opleiding in relatie tot hun start in de beroepspraktijk? Welke ontwikkelingen zijn te verwachten op de arbeidsmarkt in onze regio? En hoe kunnen opleiding en werkveld elkaar daarin versterken?

Drs. Daaf B. Kronenburg, sociaal psycholoog/docent verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde)

Binnen de opleiding Verpleegkunde worden onze studenten begeleid vanuit het idee dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Studenten bepalen zelf wat ze leren en hoe ze dat doen. Als begeleider zal je ze daar in moeten ondersteunen, maar hoe doe je dat? In deze workshop staan we stil bij de relatie tussen begeleiding en gedragsverandering van studenten. Je gaat ervaren wat de invloed is van je eigen referentiekader als begeleider. Daarnaast gaan we oefenen met gesprekstechnieken die effectief zijn om studenten te helpen om ‘baas te worden over hun eigen leerproces’.

Rogier Buurs, MSc, docent verpleegkunde en coördinator EBP onderwijs, Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Gezondheid, afdeling Verpleegkunde)

Na een introductie over verpleegkundig leiderschap en acute zorg zullen de deelnemers aan de hand van een casus, waarbij een vitaal bedreigde patiënt centraal staat, redeneren over wat goede zorg is. Daarnaast zullen de deelnemers reflecteren over welke skills zij nodig hebben om in deze situatie leiderschap te tonen.

Per workshop is er een maximum aantal deelnemers, schrijf u snel in om teleurstellingen te voorkomen.

Accreditatie

Door het  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals zijn 3 punten toegekend aan het symposium.

Heeft u geen uitnodiging met de registratielink ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat.

Online inschrijving is geopend tot woensdag 7 november 2018. 

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat.

Graag tot ziens op woensdag 14 november!

Met vriendelijke groet, namens de Commissie symposium ‘De HBO-V van de toekomst’

Secretariaat Symposium De HBO-V van de toekomst.
AMC Congresorganisatie
Postbus 23213 – 1100 DS  Amsterdam
T: 020 - 566 8585
E: HBOVsymposium@amc.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 18 september 2018