Hogeschool van Amsterdam

Nieuw: Makers Lab bij de Hogeschool van Amsterdam

8 okt 2015 14:41 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Op de begane grond van het Benno Premselahuis in de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is sinds kort een prachtige werkplaats gevestigd, het Makers Lab. Op 7 oktober vond een feestelijke bijeenkomst plaats waarbij grondleggers van de Maker Movement spraken over de educatieve mogelijkheden van dit soort labs.

Read the English version below: 'New: Makers Lab at the Amsterdam University of Applied Sciences'
 

8 oktober 2015 – door Jos Willemsen

De bijeenkomst wordt geopend door Hans Amman, vicevoorzitter College van Bestuur UvA-HvA. ‘Onze rol in de maatschappij is aan het veranderen. We zijn niet alleen meer een ‘denkende’ partij, maar gaan nu ook echt iets maken. Ik ben blij dat we als HvA nu een platform hebben om dat mogelijk te maken.’

Sylvia Martinez sluit zich daar bij aan. ‘Jullie hebben nu de kans om iets unieks te gaan doen.’ Sylvia is een van de oprichters van de Maker Movement, een beweging die het vermogen om te fabriceren stimuleert. Samen met Gary Stager schreef ze over die kwestie het boek ‘Invent To Learn’. Een dag eerder presenteerden ze die ook al op het Making Shift Happen onderwijscongres in de Beurs van Berlage. Hun aanwezigheid daar bood Geleyn Meijer, voorzitter HvA-domein Digitale Media en Creatieve Industrie, de kans het duo ook uit te nodigen op de HvA.

Makers Lab 1

Geleyn Meijer, Gary Stager en Sylvia Martinez (v.l.n.r.)

Creativiteit stimuleren

Stager vertelt in zijn verhaal een anekdote over het 9 jaar oude jongetje Caine Monroy. In een zomer moest Caine met zijn vader mee naar de schroothoop waar hij werkt. Daar bouwt hij vervolgens van oude onderdelen een spelmachine. Een filmmaker maakte er een  korte video van die vervolgens viral ging. Het gevolg: Caine kon op zijn elfde met pensioen. ‘Dat is gewoon een normaal kind,’ legt Stager uit. ‘Als hij maar de middelen heeft die creativiteit stimuleren. Daarop aansluitend moet het onderwijs minder gericht zijn op uit het hoofd leren en het maken van toetsen en meer op fysieke handelingen. Een Makers Lab biedt daar de ultieme kans voor.’

Een zeer gewaardeerde volgende stap

Sabine Niederer, manager HvA CREATE-IT applied research, is ook blij met het Makers Lab. ‘We proberen het toegepast onderzoek opnieuw uit te vinden. Hoe kunnen we samen met studenten en professionals uit het werkveld een probleem oplossen? Het Makers Lab is daarin een zeer gewaardeerde volgende stap.’ 

Over het Makers Lab

Het domein Digitale Media en Creatieve Industrie beschikt sinds kort over een Makers Lab, een kleinschalige werkplaats waar allerlei tools beschikbaar zijn om producten te ontwikkelen. Studenten en medewerkers kunnen hier met behulp van state of the art-apparatuur hun ideeën tot een concreet product maken. ‘Door een prototype te maken van een idee, kom je vaak op andere en betere ideeën. Je maakt dan niet alleen jezelf slimmer, maar ook je product. Het Makers Lab is een ruimte waar studenten en docenten van de HvA hun technologische geletterdheid en praktische ontwerpvaardigheden kunnen ontwikkelen,’ aldus labcoördinator Cees Boschman.

Makers Lab 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New: Makers Lab at the Amsterdam University of Applied Sciences 

An impressive new workspace recently opened on the ground floor of the Benno Premselahuis at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS): the Makers Lab. The launch was marked with a celebratory event with the founders of the Maker Movement speaking about the educational possibilities of these types of labs. 


8 October 2015 – by Jos Willemsen

The event was opened by Hans Amman, vice-chair of the Executive Board of the UvA-AUAS. ‘Our role in society is changing. We’re no longer just “thinkers”, but we’re also “creators”. I’m pleased that the AUAS now has a platform to make that happen.’

Sylvia Martinez added: ‘You have the opportunity now to do something unique.’ Sylvia is one of the founders of the Maker Movement, which works to develop capacity in manufacturing. She and Gary Stager are co-authors of the book 'Invent To Learn' which explores this topic. The day before this launch, they gave a presentation at the Making Shift Happen education conference, held in the Beurs van Berlage building. Their attendance there gave Geleyn Meijer, chair of the AUAS School of Digital Media and Creative Industries, an opportunity to invite them to the AUAS.

Stimulating creativity

Stager shared an anecdote about a nine-year-old boy, Caine Monroy. One summer Caine had to go with his father to the auto parts store where he worked. There, he used old parts to build himself a game arcade. A filmmaker made a short video about it which then went viral. The result: Caine was able to retire at the age of 11. ‘He’s just a normal child,’ explained Stager. ‘He just needs the resources to stimulate that creativity. The message is that education needs to be less focused on memorising and passing tests, and more on hands-on learning. A Makers Lab provides the ultimate opportunity to do that.’

A very valuable next step

Sabine Niederer, manager of CREATE-IT applied research at AUAS, also praised the Makers Lab. ‘We’re trying to reinvent applied research. How can we work with students and professional practitioners to solve a problem? The Makers Lab is a very valuable next step towards achieving that.’ 

About the Makers Lab

The School of Digital Media and Creative Industries recently launched its Makers Lab, a small-scale workplace with all sorts of tools which can be used to develop products. It’s a place where students and staff can use state-of-the-art equipment to turn their ideas into an actual product. ‘Making a prototype of an idea often leads you towards other, better ideas. The experience makes you smarter and you end up producing a smarter product too. The Makers Lab is a space where students and lecturers at the AUAS can develop their technological literacy and practical design skills,’ says lab coordinator Cees Boschman.