Hogeschool van Amsterdam

14 miljoen voor talentontwikkeling in Metropoolregio Amsterdam

27 jan 2015 09:41

Het ministerie van Sociale Zaken en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) investeren gezamenlijk ruim 14 miljoen euro in het programma ‘Werk maken van Talent’. Dit regioplan, opgesteld door de Amsterdam Economic Board (Board) onder leiding van prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink (hoogleraar UvA en UM, TIER, Faculteit Economie en Bedrijfskunde), is gericht op het optimaal benutten van talent op de regionale arbeidsmarkt. De komende twee jaar worden tien maatregelen uitgevoerd om talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. Met talent wordt niet alleen de hoger opgeleide burger bedoeld, maar iedereen die haar of zijn steentje kan bijdragen aan economische groei en welvaart “van voorschoolse educatie tot en met de oudere werknemer”.

De jeugdwerkloosheid in de Amsterdamse Metropoolregio is fors gestegen van 7% in 2007 naar 16% in 2013. In Amsterdam is dit 23% en van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is 39% werkzoekend. Minister Asscher: “Het is fantastisch dat het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten op regionaal niveau samenwerken in een aanpak om het beschikbare talent naar werk te begeleiden”. De Amsterdamse Wethouder Ollongren: “Het is bijzonder dat dit plan is opgesteld voor Amsterdam én de hele regio. Dat vergroot de kansen voor alle jongeren die staan te springen om aan de slag te gaan in onder andere de techniek, logistiek of in de hospitality. En dat is goed nieuws voor bedrijven die op zoek zijn naar talent."

Projecten

Binnen het regioplan worden tien projecten uitgevoerd die in het teken staan van banen, scholing en begeleiding van talent naar regionale kansrijke sectoren zoals IT en techniek. Prof. mr Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam, en voorzitter van de Stuurgroep Human Capital van de Board: “ROC’s, hogescholen, universiteiten en bedrijfsscholen in de MRA dragen in de uitvoering een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat deze samenwerking in een aantal concrete activiteiten tot stand is gekomen”. De verschillende projecten zijn erop gericht jongeren werkervaring op te laten doen, een beter profiel te geven in de (installatie)techniek, hospitality en logistiek, om ZZP’ers om- en bij te scholen, excellentietrajecten in het mbo in te richten, een online platform voor werkzoekende jongeren op te zetten en hoogopgeleide werklozen om te scholen tot ICT-professional. Gedurende de uitvoering wordt een innovatieve monitor ingezet en de netto effectiviteit van de projecten gevolgd en geëvalueerd om zo te komen tot kansrijk regionaal arbeidsmarkt en onderwijsbeleid.

Financiering

De financiering van de projecten komt voor minimaal de helft van het regionale bedrijfsleven, uitzendorganisaties, werkgevers -en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen. De andere helft is cofinanciering vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie SZW. Voor dit deel staat de gemeente Amsterdam garant. Door tijdelijke cofinanciering van maatregelen van sociale partners in sectorplannen wil het kabinet de inspanningen van sociale partners om de arbeidsmarkt een impuls te geven te ondersteunen. Dit MRA-plan is de eerste aanzet tot lange termijn regioregie met een intersectorale aanpak.

Over de Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board (Board) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Het doel van de Board is het bevorderen van een duurzame economische groei in de Metropoolregio Amsterdam. De Board is opgericht door overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam.