Hogeschool van Amsterdam

NWO-beurs voor onderzoek sensormonitoring

18 dec 2013 11:31 | Afdeling Communicatie

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft HvA-docente ergotherapie Margriet Pol een promotiebeurs toegekend voor haar onderzoek naar sensormonitoring. Sensormonitoring is het meten van het dagelijks functioneren van mensen door sensoren die aangebracht zijn in de woonomgeving. Pol gaat vier jaar lang onderzoeken wat de effecten hiervan zijn bij kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen.

Waarom monitoren?

Voor ouderen die thuis wonen is het cruciaal dat zij dagelijkse dingen nog kunnen doen, zoals tandenpoetsen, het huishouden en maaltijden klaarmaken. Maar het is soms lastig te meten in hoeverre zij hiertoe nog in staat zijn; meestal gebeurt dit door zelfrapportage.

Margriet Pol legt uit: 'Bij kwetsbare ouderen gaat het dagelijks functioneren vaak geleidelijk achteruit, zonder dat de betrokkene dat zelf in de gaten heeft. Met sensormonitoring meet je het dagelijks functioneren continu en objectief. Zo signaleren we het direct wanneer mensen minder goed gaan functioneren, zodat zorgprofessionals hier bijtijds op kunnen inspringen door meer zorg te verlenen of een behandeling te starten. De zorgverlening wordt daarmee efficiënter, want die kan zo gericht hulp bieden'.

Privacy

Komt de privacy van de ouderen niet in het geding door de sensoren? Pol denkt van niet: 'In dit onderzoek monitoren de sensoren de bewegingen die de oudere maakt in de woonruimtes, er zit geen beeld of geluid bij. De ouderen die ik heb ondervraagd, gaven aan dat zij het liefst zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en het daarvoor over hebben om enigszins in de gaten te worden gehouden. Zij ervaren meer veiligheid door de sensormonitoring.'

Geen isolement

De sensoren in de woonruimte meten alleen de dagelijkse routine en signaleren het wanneer hier veranderingen in komen, als iemand bijvoorbeeld niet meer buiten komt of veel slaapt overdag. 'Het is dus niet zo dat sensormonitoring tot gevolg heeft dat ouderen aan hun lot worden overgelaten; zo wordt juist eerder duidelijk wie hulp nodig heeft.'

Eerste grootschalige onderzoek sensormonitoring

Pol gaat de effecten van sensormonitoring onderzoeken onder 100 patiënten die een heupoperatie hebben ondergaan. Zij gaat meten of door sensormonitoring het gevoel van veiligheid toeneemt, de valangst afneemt en de uitvoer van dagelijkse activiteiten binnen- en buitenshuis verbetert. Met de gegevens van de sensordata kunnen therapeuten hun adviezen en interventies adequaat inzetten. Het wordt het eerste grootschalige onderzoek op het gebied van sensormonitoring in Nederland.

Verschil maken in de praktijk

Het onderzoek naar sensormonitoring is een samenwerking tussen domein Gezondheid en domein Media, Creatie en Informatie van de HvA en is tevens een goed voorbeeld van praktijkgericht onderzoek, omdat het gaat het erom gaat hoe de sensormonitoring-techniek toepasbaar gemaakt kan worden voor de zorg. Pol: 'We maken met dit onderzoek een verschil in de praktijk. Zorgprofessionals en ouderen kunnen hier direct mee gaan werken als het effectief blijkt.'

Sensormonitoring

Momenteel voert Pol al een pilotonderzoek uit onder een groep ouderen die zelfstandig wonen of wonen in een aanleunwoning. Eerder deze maand was er al een artikel van Margriet Pol gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift "Journal of the American Geriatrics Society ". Voor meer informatie zie digitallifecentre.nl of www.hva.nl/kenniscentrum-dg/ .

 

*Pol krijgt de promotiebeurs voor haar onderzoek Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons