Hogeschool van Amsterdam

Studiemiddag toetsing voor SKE’ers

(en landelijk netwerk) op 29 oktober 2018

Evenement

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan BKE en SKE trajecten in het hbo, veel docenten hebben inmiddels hun kwalificatie behaald. De aandacht voor kwaliteit van toetsing is vanzelfsprekend geworden en voor docenten is het van belang om hun toetsdeskundigheid op peil te houden, daartoe organiseren we deze inspirerende studiemiddag voor SKE’ers.

Studiemiddag

Programma

Dagindeling Studiemiddag
13.15 opening en welkom door Geleyn Meijer (vanaf 13.00 uur inloop met koffie en thee)
13.30-14.15 lezing door Henk van Berkel*
14.30-16.15 keuze uit één van de workshops (koffie en thee staat in de decentrale ruimtes)
16.30-17.00 afsluiting en gelegenheid tot netwerken (in de centrale ruimte)

* een centrale lezing door dr. Henk van Berkel over Juridisch correct examineren

Juridisch correct examineren

Het onderzoek naar de kwaliteit van toetsen kan bogen op een lange traditie, beginnend bij de introductie van de intelligentietest door Binet. Maar er is ook een andere invalshoek tot de kwaliteit, die wellicht belangrijker is, namelijk de juridische. Studenten hebben het recht in beroep te gaan tegen beslissingen van examencommissies en examinatoren. Dat betekent dat juristen zich moeten buigen over de houdbaarheid van de beslissing.

In het kader van een promotieonderzoek zijn meer dan 500 uitspraken van beroepszaken bestudeerd. De uitspraken zijn, waar mogelijk, geclassificeerd onder de stappen van het toetsproces. Het blijkt dat juristen in sommige gevallen een andere kijk op het conflict hebben dan examencommissies. De beslissing van de examencommissie houdt dan geen stand en de commissie moet een nieuw besluit nemen, gehoord de uitspraak. Op die wijze corrigeert de beroepscommissie de examencommissie.

In de presentatie wordt ingegaan op de implicaties van de uitspraken voor examencommissies.

Workshops

Vervolgens kunt u kiezen uit één van de volgende workshops

Jij als ‘senior’ bent verantwoordelijk voor grote onderwijseenheden en beoordeelt het eindniveau van studenten. Je ondersteunt vol zelfvertrouwen je collega’s,  Maar durf je ook weleens te twijfelen: ‘Doe ik het wel goed?’. En durf je te accepteren dat ook jij nog veel moet leren? Dan komen we graag met jou in gesprek.

Met als vertrekpunt theorieën over lerende organisaties bespreken we best practices en casuïstiek over hoe je als SKE’er kan bijdragen aan een positieve ‘toetscultuur’. Onderwerpen die aan bod komen zijn: ‘Toetsing als vertrekpunt van onderwijsontwerp wordt de norm’; ‘Kalibreren doe je met elkaar in plaats van naast elkaar’; ‘Docent(enteam) als rolmodel en beoordelaar: is dit een paradox?’; ‘Welke bijdrage kan deze paradox leveren aan het gewenste studiegedrag?’; En tot slot ‘Hoe zorg je ervoor dat iedereen blij wordt van toetsing?’. Uiteraard staan wij ook open voor andere ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan een positieve toetscultuur. Dit is dan ook geen limitatieve en definitieve lijst met onderwerpen.

Door: Dirk Paul Flach, Pieter-Jelle Moenandar (HvA) en Jan Martens (HAN)

Het behalen van het BKE-/SKE-certificaat is geen garantie voor het borgen van toetsdeskundigheid op de lange termijn. Het doel van deze workshop is om met de deelnemers te verkennen wat er nodig is om toetsdeskundigheid in het hbo ook structureel te garanderen. We onderzoeken dit aan de hand van vier vragen: 1) Wat verstaan we onder toetsdeskundigheid? 2) Welke aspecten van toetsdeskundigheid hebben (meer) aandacht nodig? 3) Wat hebben we nodig om toetsdeskundigheid te behouden en te blijven ontwikkelen? 4) Hoe kunnen we dat het beste doen?

Door: Antoinette van Berkel (HvA) en Dominique Sluijsmans (HS Zuyd)

Het versterken van samenhangende toetsing op opleidingsniveau is belangrijk voor de kwaliteit van toetsing. Toetsing gebruiken om het leren van studenten te stimuleren en om te certificeren zijn de twee belangrijkste functies van toetsing. Tijdens deze workshop gaan jullie aan de slag met acht inhoudelijk kwaliteitsprincipes voor toetsing ingedeeld in drie groepen.

De basisgroep bevat de kwaliteitsprincipes visie van de opleiding op toetsing en het stimuleren van het leren van de student. De groep ontwerpen van toetsing bevat rechtvaardige toetsing, het evenwicht tussen toetsen om van leren & te certificeren en een passende variatie in toetsvormen. De groep leren stimuleren bevat de het stimuleren van de student tot reflective practitioner, het leren voor de lange termijn en eigenaarschap & autonomie.

Door: Sylvia van Duijn en Eric Tigchelaar (HvA)

Deze workshop gaat over de samenhang van de onderwijsvisie en het toetsbeleid van de instelling. Als instelling in het ho zijn we qua toetsing gebonden aan de regels uit de WHW, daarnaast hebben instellingen eigen toetsbeleid. Dat kan op verschillende niveau’s geregeld zijn: instellingsniveau, facultair niveau of opleidingsniveau. Alles met het doel om toetsing van hoog niveau te organiseren en te borgen.

In deze workshop laten we twee invullingen zien van twee grote hogescholen: Inholland en HvA: wat regel je waar en hoe zorg je dat het elkaar versterkt. Aan de hand van deze invullingen bespreken we met de deelnemers hoe dit in de praktijk werkt, wat sterke punten zijn en wat voor verbetering vatbaar is.

Door: Veronica Bruijns (HvA) en Lida van Stralen (Inholland)

Een inspirerende en interactieve sessie waarbij de deelnemers aan de hand van uitdagende stellingen verhalen uitwisselen over het leven na het behalen van je SKE. Wat is er van je van voorgestelde verbeteringen terecht gekomen? Kijk je nu anders naar toetsen en beoordelen en wat doe je nu concreet anders? Heb je andere taken gekregen  of voer je je taken anders uit? Wat zou je nu verder willen ontwikkelen?

Door Jacky van den Dikkenberg en Anita Tolman (HvA)

Locatie MLH 01A.30

Aanmelden

Gepubliceerd door  HvA Academie 4 december 2018