Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Masterclass voor Financials

Professional in de financiële sector: Nieuw leiderschap voor een veranderende wereld - Start mei 2016

U bent toe aan nieuwe uitdagingen in de financiële sector, u wil nieuwe financiële diensten ontwikkelen die passen bij uw persoonlijke waarden, of uw bedrijfsonderdeel staat voor belangrijke veranderingen. Tijdens deze Masterclass leergang gaat u het gesprek aan met ervaren collega’s onder de inspirerende leiding van vooraanstaande wetenschappers.

Doelstelling:

Aan de hand van een inleiding door een expert gaat u met elkaar op zoek naar alternatieve visies op en vormen van financiële dienstverlening. Bovendien wordt er stil gestaan bij de professionalisering en groei in uw carrière welke goed moet passen bij uw persoonlijke waarden en ontwikkeling. Aan de hand van recente inzichten uit de economie, sociologie en psychologie, krijgt u de gelegenheid te reflecteren op opgedane kennis en ervaring, capaciteiten, inzetbaarheid en uw eigen functioneren. 

Doelgroep:

U bent professional (HBO+/academisch) in de financiële sector, geïnteresseerd in recente veranderingen en op zoek naar wat dit betekent voor uw carrière of de eigen beroepspraktijk. De leergang is met name geschikt voor: juristen, controllers, accountants en economen met meerdere jaren ervaring.

Resultaten:

 • Bewustwording van de recente veranderingen binnen de sector en wat deze voor u betekenen;
 • Nieuwe innovatieve impulsen binnen uw huidige functie;
 • Inspiratie en kennis over o.a. ethiek, nieuwe businessmodellen, nieuw leiderschap en duurzaamheid binnen de financiële sector;
 • Nieuwe ideeën en kansen over toekomstig carrièreverloop en vervolgfuncties.

 • Aansluiten bij de vermogens, ervaringen en wensen van ervaren professionals;
 • Werken vanuit individuele waarden en zingeving;
 • Informeel leren op basis van opgebouwde ervaring;
 • Collectief leren in een inspirerende en veilige situatie;
 • Blootleggen van vaak onbewuste kennis en ervaring, om daarmee open te staan voor nieuwe manieren van denken en handelen;
 • Bewust aanwenden van nieuwe inzichten in de praktijk. 

De masterclass bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin drie thema’s aan bod komen:

 1. Uw huidige positie. Kennismaking, de ‘reflective practitioner’, homo economicus, zingeving en ethiek, de inzetbaarheid van ervaren werknemers.
 2. De huidige situatie in de financiële sector. Het functioneren van de banken en financiële instellingen, de organisatie van het werk en de nieuwe mogelijkheden die zich in gevestigde organisaties kunnen voordoen.
 3. Alternatieven voor de financiële professional: over normen en waarden, de homo socialis, samenwerking en solidariteit. Nieuwe mogelijkheden voor een volgende stap of koersverandering in uw loopbaan.

Na een persoonlijk intakegesprek waarin u gevraagd wordt leerdoelen te formuleren start elke masterclass met een inleiding van een deskundige (veelal) academische professional. Aan de orde komen complexe probleemsituaties en verschillende, vaak conflicterende, waarden die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. U wordt tijdens de discussie uitgedaagd als ‘ reflective practitioner’ keuzes te maken vanuit uw eigen kennis en opgedane ervaringen. Vooral de ontwikkelde visie en ethiek spelen bij dit keuzeproces een rol. U reflecteert op uw ervaringen met het thema en die van de andere deelnemers, zodat inzichten ontstaan over de complexiteit en de tegenstrijdige eisen die deel uitmaken van de beroepsuitoefening. Hierna volgt een tweede spreker en onderwerp met aansluitend discussie. De cursusleiding legt tussentijds verband met uw leerdoelen. Door deze collectieve inzichten tijdens de bijeenkomsten bij te houden ontstaat een caleidoscoop aan mogelijkheden waaruit u als professional kan putten.

Tijdens de masterclasses gaat u op zoek naar nieuwe ideeën en mogelijkheden in uw werk en carrière, een mogelijk nieuw dienstenaanbod of een nieuwe carrièrestap. Al doende komen er wellicht nieuwe inzichten en behoeften voor de invulling van uw eigen beroepspraktijk. Uw eigen doelstellingen en ideeën verwerkt u in een individueel paper of een (concept) businessplan dat u in de loop van de masterclass zelf opstelt. De kerndocenten begeleiden dit proces. De eindresultaten presenteren de deelnemers op de afsluitende bijeenkomst.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden door het lezen van vakliteratuur. De tijdsinvestering hiervoor is circa 4 uur per bijeenkomst.

Accountants en controllers ontvangen PE punten voor deelname.

Deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat van de eindpresentatie een bewijs van deelname.

De masterclass start in mei 2016, bestaat uit 7 bijeenkomsten en heeft een doorlooptijd van ruim 3 maanden. Hij gaat van door bij minimaal 8 deelnemers. De precieze data worden later bekend.

De kosten bedragen € 2.500,00 per deelnemer, vrijgesteld van BTW.
Kerndocenten: dr. Frank Jan de Graaf en dr. Ben Verleg

Informatie: Ben Verleg B.G.R.M.Verleg@hva.nl tel 06 3976 2865

Hogeschool van Amsterdam (CAREM)

Het Centre for Applied Research on Economics and Management van de Hogeschool van Amsterdam verricht onder andere toegepast onderzoek op het gebied van loopbaanontwikkeling en besluitvorming in finance en accounting. CAREM

Sustainable Finance Lab (SFL)

In het Sustainable Finance Lab, opgericht door Peter Blom (Triodos), Herman Wijffels en Klaas van Egmond, werken wetenschappers uit verschillende disciplines aan de verduurzaming van de financiële sector. http://sustainablefinancelab.nl

Universiteit van Amsterdam (AIAS)

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) is een instituut voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. AIAS richt zich op het combineren van de resultaten van de disciplines rechten, economie, sociologie, psychologie en gezondheidskunde. Tevens richt AIAS zich op de toegevoegde waarde die het instituut geeft aan de individuele disciplines. UvA-AIAS

 

De masterclass start in mei, zodra de precieze data bekend zijn, publiceren wij dit op de website.

Bijeenkomst 1

De reflective practicioner, de homo-economics en de finance professional

Arjo Klamer en Frank Jan de Graaf

Dr. Frank Jan de Graaf (HvA), introductie van de leergang

Hoe leiden verschuivingen in maatschappij en sector tot nieuwe verschuivingen in business modellen en wat kan dat betekenen voor de carrière van een financiële professional? Hoe kunnen we bijblijven of misschien zelfs vooruitlopen zonder onszelf of de aansluiting met onze omgeving te verliezen?

Prof. Dr. Arjo Klamer (EUR/SFL), over de reflective practitioner en de homo-economicus

Economisch denken wordt veelal gelijkgesteld aan ‘nutsdenken’, oftewel ‘wat heb ik er aan’. In economische transacties gaat het er echter om dat tenminste twee, maar meestal meer partijen een transactie zien zitten. Dat maakt de vraag relevant hoe professionals verschillende waarden aan elkaar verbinden.

Bijeenkomst 2

 

Financiële professionals in een roerige wereld: en wat doet dat met u?

Irene van Staveren en Joop Zinsmeister 

Prof. Dr. Irene van Staveren (EUR/SFL), over ethiek in de financiële sector en de worsteling van professionals met dilemma’s.

Hoe gaan professionals in de financiële sector nu om met de spanning tussen klantbelang, commercieel belang en het eigen belang en wat zijn mogelijkheden om met de dilemma’s die hieruit voortkomen productief om te gaan.

Dr. Joop Zinsmeister (HvA), over loopbanen en leeftijd: Welke vragen en dilemma’s horen bij verschillende leeftijdsfasen.

Loopbanen kennen een eigen dynamiek. De ene werknemer doet dertig jaar hetzelfde werk, de andere werknemer wisselt van werk en werkgever. Waardoor worden deze verschillen bepaald en wat is de rol van leeftijd in deze wisselingen? Wanneer leidt leeftijd tot meer inzicht en productiviteit en wat kunt u zelf daaraan doen? 

Bijeenkomst 3

 

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen en de noodzaak tot verandering

Menno van Leeuwen en Rens van Tilburg

Menno van Leeuwen (ABN Amro, hoofd focus team Innovation Centre), over nieuwe business modellen en nieuwe uitdagers.

De komende jaren zal de financiële sector ingrijpend veranderen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en nieuwe plannen en projecten gaat Menno van Leeuwen in op nieuwe kansen in de financiële sector.

Drs. Rens van Tilburg (SFL, columnist Volkskrant), over waar meer mogelijkheden liggen in de financiële sector.

Wanneer we naar landen als de Verenigde Staten kijken zijn er veel meer business modellen in de financiële sector mogelijk dan dat momenteel in Nederland dominant zijn. Waar liggen de mogelijkheden om een meer divers financieel systeem in Nederland te ontwikkelen?

Bijeenkomst 4 

 

Praktijkdilemma’s ethische vraagstukken en marktontwikkelingen.

Bart Jan Krouwel en Paul de Beer 

Bart Jan Krouwel (medeoprichter en eerste directeur Triodos Bank, oud directeur MVO Rabobank), over professioneel en onprofessioneel gedrag in de financiële sector. Wanneer is er sprake van een ethisch probleem? Hoe toets je wat je met een ethisch vraagstuk moet doen?

Prof. Dr. Paul de Beer (AIAS), over de rol van de financiële sector en collectieve arrangementen in arbeidsverhoudingen.

Wat is er bekend over het ontwikkelen van collectieve arrangementen tussen markt en staat, zoals pensioenfondsen maar ook Cao’s? Wanneer ontstaat er een situatie waarin de markt nieuwe kansen krijgt? Wanneer is de staat belangrijk en wanneer wordt gekeken naar hybride constructies zoals de voormalige Postbank? Wat is een gezonde rolverdeling tussen staat, markt en arbeid?

Bijeenkomst 5

  

Nieuw leiderschap, competenties en waardecreatie

Martha Meerman en Giuseppe van der Helm

Dr. Martha Meerman (HvA), van eenheid naar diversiteit: Wat betekent dat voor instroom en professionalisering?

Vanuit de human resource praktijk en theorie weten we dat teams met diverse leden het meest succesvol zijn. Dat geldt voor de professional maar ook voor de organisatie. Waarom is diversiteit belangrijk in de financiële sector?

Giuseppe van der Helm (VBDO), over het toenemende belang van leiderschap en ethiek in de financiële sector.

Nieuwe producten hebben steeds vaker een maatschappelijk innovatief karakter. Giuseppe van der Helm van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling praat over zijn dialoog met grote ondernemingen en hoe dat bij beleggers leidt tot nieuwe producten. De rol van de individuele financiële professional is in dit proces vaak heel belangrijk.

Bijeenkomst 6

 

Nieuwe business modellen en duurzaamheid in de financiële sector.

Thierry Sanders en Ben Verleg

Thierry Sanders, is oprichter van de MKB financieringsplatformen http://www.bidnetwork.org  https://bidx.net en http://mekar.id . Hij zal aan de hand van een casus, (MEKAR.id in Indonesië) de spanning laten zien tussen banken en de alternatieven in opkomende markten. Aandachtspunten zijn financieel-technische aspecten, arbeid, marge en distributie.

Dr. Mr. Ben Verleg: over de vraag wat ‘duurzaam bankieren’ betekent en wat de zingevende vragen zijn in de financiële sector.

Slotbijeenkomst 

 

 

Eindpresentatie van de papers.

Feestelijke afsluiting en uitreiking van certificaten

 

Aanmelden Masterclass

Gepubliceerd door  CAREM 25 februari 2016