Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Responsive Finance

duurzaamheid en besluitvorming in Finance & Accounting

De onderzoekslijn Responsive Finance: duurzaamheid en besluitvorming in Finance & Accounting, geleid door het lectoraat Corporate Governance & Leadership sluit aan bij het cluster Finance & Accounting van FBE.

Het lectoraat richt zich dan ook met name op onderzoek naar de beroepshouding en expertise van de professional in finance & accounting en naar de kwestie hoe die professional modellen uit het vakgebied kan gebruiken voor duurzame economische ontwikkeling.

De onderzoekslijn haakt aan bij twee fundamentele problemen in de bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Het betreft allereerst de onmogelijkheid om de doelstelling van een onderneming eenduidig te formuleren (zie bijvoorbeeld Simon 1991). Het tweede probleem: daardoor is het moeilijk de prestaties van een onderneming goed te meten. Uiteindelijk gaat het altijd om een verzameling van doelen die moeilijk onder één noemer te brengen zijn en veelal alleen afgeleid en op een zeker abstractieniveau gemeten kunnen worden. Om sturing van organisaties toch mogelijk te maken zijn, naast de geijkte managementmodellen, twee andere factoren van belang: ten eerste goede en georganiseerde dialoog en tegenspraak in de bestuurlijke leiding (corporate governance) en daarnaast persoonlijk leiderschap om de verschillende doelen bij elkaar te brengen.

 

Het lectoraat ziet het als zijn taak inzicht te verschaffen in de vraag hoe finance & accounting optimaal kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de onderneming. Met andere woorden: hoe gebruiken professionals in finance & accounting kennis om beslissingen te nemen? De financiële crisis heeft er toe geleid dat er twijfel over die professionals – en breder: de financiële wereld – is ontstaan. Het lectoraat onderzoekt of dit terecht is, waar eventuele misstappen zijn gemaakt, wat de rol is van de professionals en welke modellen in finance & accounting wel werken.

 

Vandaar de titel van het onderzoeksprogramma: Responsive Finance: duurzaamheid en besluitvorming in Finance & Accounting. ‘Responsibilitieit’ gaat over verantwoordelijkheid, over aansprakelijkheid, dat wil zeggen: aanspreekbaar willen zijn, niet (alleen) in juridische zin, maar vooral in sociaal-maatschappelijke zin. Als zodanig vormt het begrip de brug tussen verantwoordelijkheid (nemen) en verantwoording (afleggen). ‘Responsive Finance’ betekent dat organisaties en professionals aanspreekbaar zijn op hun handelen, niet alleen achteraf, bijvoorbeeld bij de jaarrekening controle, maar ook gedurende het werk. Hierbij heeft de professional in finance & accounting de taak de besluitvorming van ondernemingen en andere organisaties op zodanige manier te ondersteunen, dat de doelstelling van de organisatie – in veel gevallen continuïteit – optimaal wordt geborgd. De positionering van responsive finance binnen metropool, ondernemerschap en internationale ontwikkelingen is daarbij van essentieel belang.

Gepubliceerd door  CAREM 5 februari 2016