Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Schoolwerkondersteuning

Voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 van het basisonderwijs

Project

Schoolwerkondersteuning (SWO) is voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 van het basisonderwijs uit Slotermeer en Geuzenveld. Belangrijke pijlers binnen SWO zijn taalontwikkeling, spelenderwijs leren en ouderbetrokkenheid.

Schoolwerkondersteuning

BOOT gaat uit van de gedachte hoe vroeger de ondersteuning geboden wordt, hoe meer kans er is om mogelijke achterstanden bij kinderen te beperken dan wel te verminderen. De kinderen zijn onderverdeeld in drie groepen van maximaal 15 kinderen per groep. Klas A (groep 3 en 4), Klas B (groep 4 en 5) en Klas C (groep 5 en 6) worden elk begeleid door drie à vier eerstejaarsstudenten. De studenten komen van de opleidingen Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Toegepaste Psychologie. SWO is een twee uur durend programma. Binnen deze twee uur wordt er spelenderwijs aandacht besteed aan taal en ander schoolwerk. Tijdens de ondersteuning wordt er gewerkt vanuit een thematische benadering. De kinderen zullen gedurende het jaar met verschillende thema’s werken en door middel van deze onderwerpen spelenderwijs worden ondersteund. Ieder kind heeft hierin zijn eigen tempo. Door de thema’s te laten aansluiten bij de belevingswereld van ieder kind zal als neveneffect de motivatie toenemen. Deze motivatie is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het kind vergroot hiermee zijn of haar eigen perspectieven op een geslaagde toekomst.

Elk studiejaar participeren gemiddeld 220 leerlingen en 70 eerstejaars studenten in het programma. Deze eerstejaarsstudenten worden op hun beurt begeleid door derdejaars studenten die, in het kader van hun derdejaars stage, tien maanden lang bij BOOT werkzaam zijn. Hiernaast zijn er minor- en afstudeerstudenten actief bij een onderdeel van SWO. Zij doen onderzoek naar ouderbetrokkenheid en mogelijkheden om de samenwerking met scholen te verbeteren.

Aanmelding en intake

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden op de BOOT-locatie zelf, in Amsterdam Nieuw-West. Tevens kunnen ze door scholen via het aanmeldformulier worden doorverwezen. Ouders die hun kinderen aanmelden, worden eerst uitgenodigd voor een (telefonisch) intakegesprek. In dit gesprek worden de resultaten van het kind op school besproken, de leerdoelen en de ondersteuning die ouders bieden. Tevens wordt er gevraagd waarin de ouders zichzelf zouden willen ontwikkelen wat betreft de ondersteuning aan hun kinderen. De kosten van het programma zijn een eenmalige bijdrage van €10,-. Hiervoor wordt minimaal 25 keer ondersteuning voor aangeboden.

Oudercontact

BOOT streeft naar zoveel mogelijke ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind. Naast het intakegesprek aan het begin van het jaar worden er twee keer in het jaar ‘tienminutengesprekken’ georganiseerd. BOOT wil ervoor zorgen dat ouders zich verantwoordelijk voelen voor hun kinderen en de contacten met school. Vandaar dat BOOT aan de ouders vraagt of zij contact opnemen met de leerkracht van hun kind om de voortgang te bespreken en dit weer terug te koppelen aan BOOT.

Naast het wekelijkse programma voor de kinderen worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema’s zoals het Nederlandsche schoolsysteem, motiveren van kinderen, lezen, etc. Deze bijeenkomsten worden door tweedejaars studenten gedaan in samenwerking met organisaties uit de wijk. 

Tijdens het leesgedeelte wordt er gewerkt aan een positieve leeshouding. Bij leesbevordering draait alles om leesplezier en leesfrequentie. In het tweede gedeelte wordt er gewerkt aan de ondersteuning van de kinderen. Als de kinderen zelf huiswerk hebben meegebracht, krijgen ze de gelegenheid om hieraan te werken. Zo niet, dan wordt er spelenderwijs gewerkt aan taal (woordenschat, tekstbegrip, spelling, grammatica, zinsopbouw, verhalen schrijven), rekenen (tafels,automatiseren van sommen, klokkijken, meten) en andere vakken (spreekbeurten, geschiedenis,topografie).

Voor  effectieve schoolwerkondersteuning is contact met ouders en de school erg belangrijk. BOOT stelt samen met elk deelnemend kind een leerdoel op zodat er doelgericht wordt gewerkt. Gekoppeld aan dit leerdoel vindt er een intakegesprek plaats met ouders en kind, tienminutengesprekken waarin de voortgang van uw kind met u wordt besproken en terugkerende ouderbijeenkomsten. Indien nodig wordt hierbij  samenwerking met een leerkracht gezocht.

Gepubliceerd door  BOOT 10 oktober 2016