Hogeschool van Amsterdam

BOOT

SWO

Project

Schoolwerkondersteuning (SWO) is voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 van het basisonderwijs uit Slotermeer en Geuzenveld. Belangrijke pijlers binnen SWO zijn taalontwikkeling, spelenderwijs leren en ouderbetrokkenheid.

GZS (18)

In Geuzenveld-Slotermeer wonen relatief veel laaggeletterde ouders met kinderen. Hierdoor hebben vrij veel kinderen een taalachterstand. Kinderen met een taalachterstand zijn vaker vroegtijdige schoolverlaters en participeren minder vaak en constructief aan de maatschappij. Een succesvolle onderwijscarrière (die leidt tot minimaal een mbo-diploma) daarentegen zorgt voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt en dit positieve effect werkt ook door op andere terreinen (zoals gezondheid, welzijn, actief burgerschap) (Onderwijsraad, 2011). Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de jeugd in Geuzenveld-Slotermeer zich beter kan ontwikkelen en het beter gaat doen in het onderwijs.

SWO richt zich specifiek op het vergroten van de taalvaardigheid van kinderen buiten het reguliere taalonderwijs op school om en op het vergroten van het plezier in het leren. Hiermee wordt de factor ‘stimulerende leeromgeving buiten school' en ‘motivatie om te leren’ verbeterd. Daarnaast draagt SWO ook bij aan ouderbetrokkenheid door ouders uit te nodigen voor informatieve bijeenkomsten en tienminutengesprekken. Door deze aanpak, die gericht is op meerdere factoren, wordt de leefwereld van het kind meer gericht op leren en op het hebben van plezier hierbij.

SWO kent twee pijlers: enerzijds biedt SWO wekelijkse ondersteuning van kinderen bij het vergroten van hun woordenschat en leerplezier en anderzijds worden er bijeenkomsten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Deze ondersteuning aan kinderen en ouders wordt uitgevoerd door studenten van verschillende sociale opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Jaarlijks worden er gemiddeld 180 kinderen geholpen door 70 eerstejaarsstudenten. Deze studenten zijn afkomstig van de volgende opleidingen: Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

De eerstejaarsstudenten worden begeleid door derdejaarsstudenten Pedagogiek die hun stage vorm geven door het programma te coördineren. Daarnaast zijn er vierdejaarsstudenten die afstudeeronderzoek doen naar het programma en tweedejaars Toegepaste Psychologie die extra aandacht besteden aan het organiseren van de ouderbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om, naast tienminutengesprekken over de voortgang van het kind, de ouders te betrekken bij het programma. 

Schoolwerkondersteuning werkt samen met een groot aantal basisscholen in Nieuw-West. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met verwante organisaties. Enerzijds om samen ouderbijeenkomsten te organiseren, anderzijds om naar elkaar door te verwijzen wanneer nodig.

Gepubliceerd door  BOOT 28 september 2017