Hogeschool van Amsterdam

BOOT

De Keukentafel

Project

De Keukentafel is een multidisciplinair programma waarbij studenten van de opleiding Pedagogiek 15 weken lang ondersteuning bieden aan een gezin. Er wordt gefocust op het creëren van een goede thuis-leeromgeving en op (schoolse) vaardigheden.

JE (26)

In enkele wijken in Nieuw-West en Zuidoost presteren basisschoolkinderen minder dan het gemiddelde in Amsterdam. Het ‘ouderlijk nest’ is een invloedrijke factor op de schoolprestaties van het kind: 42% van de verschillen in schoolprestaties tussen kinderen wordt verklaard door verschillen tussen ouderlijke milieus (CBS, 2014). Deze verschillen in ouderlijke milieus zijn weer uit te splitsen in verschillende onderliggende factoren, waaronder bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders, het inkomensniveau van gezin en het herkomstmilieu van de ouders. Dit zijn factoren die min of meer ‘vaststaan’, dat wil zeggen op korte termijn moeilijk of niet te beïnvloeden zijn. Daarnaast zijn er echter ook gezinsfactoren waarvan bekend is dat zij de schoolprestaties van de kinderen beïnvloeden, die ‘eenvoudiger’ zijn aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de mate van betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen en de mate waarin ouders een ondersteunende leeromgeving bieden aan hun kind. En het is juist hiermee dat De Keukentafel aan de slag gaat.

Eerstejaarsstudenten Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam komen 15 weken lang bij een gezin thuis om de ouders te helpen de thuisleeromgeving te verbeteren. Dit kan gaan van het creëren van een fijne plek om het huiswerk te maken (zorgen voor een leeggeruimde keukentafel en het uitzetten van de televisie tijdens het huiswerk maken) tot tips geven over hoe de ouders spelenderwijs met de kinderen aan de slag kunnen met woordenschat.

In 15 weken proberen de studenten de ouders handvatten te geven om hun kinderen te helpen bij schoolwerk. De eerste weken zal de student vooral veel voordoen, maar langzamerhand is het de bedoeling dat de ouder steeds meer van de student overneemt. Het is dus ook nadrukkelijk de bedoeling dat de ouder aanwezig is op het moment dat de student bij hen thuis komt.

Naast de huisbezoeken worden nog meer handvatten geboden aan de ouders door verschillende ouderbijeenkomsten aan te bieden. Bij deze bijeenkomsten wordt informatie geboden over een bepaald thema, bijvoorbeeld ‘Het Nederlandse schoolsysteem’, of ‘Opvoedadviezen’, en kunnen ouders ook ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. De vergroting van de kennis van de ouders en het kunnen delen van ervaringen zorgen dat ouders steviger in hun schoenen komen te staan bij de begeleiding van hun kind en werken op die manier door in de ondersteuning van hun kinderen.

Jaarlijks zijn gemiddeld 50 studenten betrokken bij De Keukentafel. Een groot deel hiervan vult zijn eerstejaarsstage van Pedagogiek in door twee keer vijftien weken een gezin te begeleiden, begeleid door twee derdejaarsstudenten die de coördinatie van het programma op zich nemen. Hiernaast zijn er meestal ook vierderjaarsstudenten  verbonden aan De Keukentafel die een afstudeeronderzoek doen, of studenten Ergotherapie die een interventie uitvoeren.

Binnen het programma De Keukentafel wordt er samengewerkt met verschillende basisscholen en diverse partnerorganisaties. Ouders durven zich kwetsbaar op te stellen waardoor de problemen waar zij tegenaan lopen sneller aan het licht komen, het is dus belangrijk dat studenten kunnen doorverwijzen naar passende hulp als dit nodig is. Voorbeelden van partnerorganisaties zijn Studiezalen en het Ouder- en Kindcentrum.

In september 2017 start de volgende ronde van De Keukentafel in Nieuw-West en Zuidoost. Wilt u meer weten over het programma, heeft u interesse in deelname of weet u een gezin dat geschikt is om deel te nemen aan De Keukentafel, vraag dan meer informatie aan via keukentafel@hva.nl.

Gepubliceerd door  BOOT 12 juli 2017