Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Lokale democratie in de praktijk

8 jul 2014 00:00 | BOOT

Annika Pastoor en Valerie Witte, tweedejaars studenten Bestuurskunde, hebben het afgelopen jaar met een aantal studiegenoten onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de Jan Maijenbuurt. Dit hebben zij gedaan in opdracht van stadsdeel West. Het doel van het project was om een creatieve, vernieuwende manier te ontwikkelen om de buurtagenda’s op te halen.

De projectgroep heeft eerst een beeld geschetst van de huidige situatie in de buurt door middel van het afnemen van enquêtes onder de bewoners. Op basis van de resultaten hebben zij een interventie bedacht waarmee de meeste bewoners bereikt werden en op een creatieve manier de bewoners meer in contact kwamen. Uit de enquêtes is namelijk gebleken dat er geen ‘grote’ problemen – zoals werkeloosheid – een rol speelden, maar er bleek dat het onderlinge contact verbeterd kon worden en dat er vaker bijeenkomsten georganiseerd konden worden. De studenten hebben hieraan bijgedragen door een laagdrempelige buurtpicknick te organiseren, waardoor bewoners met elkaar in contact kwamen en daarbij ook met het personeel van het stadsdeel. Alle resultaten van het onderzoek heeft de projectgroep teruggekoppeld naar de buurtcoördinator van stadsdeel West en zij kan hiermee verder werken.

“Dat bewoners steeds meer betrokken worden bij het maken van het beleid in een wijk , vind ik positief. Zij weten wat er speelt, wat nodig is in hun eigen wijk en wat voor mogelijkheden de wijk goed zouden doen. Het betrekken van de bewoners versterkt de band tussen de bevolking en politiek en vergroot het draagvlak. Bewoners zullen door de betrokkenheid meer verantwoordelijkheid voelen en eerder bereid zijn iets te doen voor de wijk. Het is belangrijk dat de bewoners het gevoel hebben dat zij iets te zeggen hebben, want dan zijn ze eerder bereid iets terug te doen. Dit zal uiteindelijk voor beide partijen een positief gevolg hebben.” – Annika Pastoor, student Bestuurskunde.

Tijdens het onderzoek zijn de studenten in aanraking gekomen met drie interessante initiatieven, de tuin van Jan, het Jan Maijencollectief en ABC. De tuin van Jan is een gezamenlijke buurttuin waar bewoners samen kunnen komen en hun eigen stukje tuin mogen onderhouden. Bewoners kunnen hier tot rust komen en gezellig een praatje maken. Dit initiatief versterkt de buurtcohesie. Het Jan Maijencollectief is een stichting die bestaat uit actieve buurtbewoners. Zij ondersteunen onder andere de tuin van Jan. Een belangrijke organisatie die actief is in de Jan Maijenbuurt is ABC, ook wel Actief Burgerschap Centraal. ABC maakt de bewoners medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun buurt. Zij stellen een buurtagenda op en nieuwe verbindingen met zorginstellingen.

“Het is mooi om te zien dat kwetsbare en sterke mensen samen werken aan een mooiere stad. Ik vind het een goede zaak dat bewoners steeds meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun buurt door middel van burgerinitiatieven.” – Valerie Witte, student Bestuurskunde.

Actieve bewoners die invloed willen uitoefenen op de totstandkoming van beleid kunnen contact opnemen met Anita Schothans, a.schothans@west.amsterdam.nl. Zij is de buurtcoördinator van de Jan Maijenbuurt en staat open voor alle initiatieven van bewoners. Ook kan zij projecten ondersteunen waarvan zij denkt dat het een initiatief is wat leidt tot succes. Bewoners die niet direct met het stadsdeel in contact willen komen, maar het eerst op een andere manier willen proberen, kunnen contact opnemen met ABC of het Jan Maijencollectief via info@janmaijenplein.nl of boot@abc-west.nl.

In de rol als toekomstige beroepsprofessional (bijvoorbeeld als buurtcoördinator) in dit proces, ziet Annika zichzelf als een ondersteunende en verbindende factor. “Het is van belang dat de kloof tussen bewoners en de politiek zo klein mogelijk wordt en blijft. Door bewoners het gevoel te geven dat zij iets kunnen betekenen en invloed kunnen uitoefenen zal de kloof verkleinen. Als bestuurskundige kan ik hierin een rol spelen.”

Valerie zou graag in haar rol als toekomstige professional de bewoners nog meer willen betrekken bij de ontwikkelingen rondom lokale democratie. “Persoonlijk zou ik de bewoners nog meer betrekken bij ontwikkelingen die gaande zijn bij de overheid. Er wordt nu een keer per jaar iets georganiseerd, dat is te weinig om een band op te bouwen met bewoners en goede communicatie te creëren.”