Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Van schulden naar kansen

Delta Lloyd Foundation

Project

Delta Lloyd Foundation (DLF) heeft – in samenspraak met de Hogeschool van Amsterdam – een actieprogramma ontwikkeld onder de titel “Van schulden naar kansen”. Met dat programma wil DLF een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede die gevolg zijn van probleemschulden. Voor de periode van 2015-2020 heeft DLF de ambitie geformuleerd om in vijf steden in Nederland het aantal huishoudens dat in armoede leeft door probleemschulden met 15% af te laten nemen. Het gaat dan om 11.625 huishoudens die in deze periode ondersteund worden om financieel meer zelfredzaam te worden. Het programma wordt gericht op steeds drie wijken in vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond. DLF richt zich met haar inspanningen op die wijken in deze vijf steden waar de meeste minima huishoudens wonen.

RAAK congres

Omdat DLF graag wil zien welke effecten de door haar gesteunde inspanningen hebben, heeft zij het lectoraat gevraagd een meerjarig onderzoek uit te voeren.

Het meerjarig onderzoek in de periode 2016-2020 heeft drie doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht op het effect dat de inspanningen die DLF ondersteunt, heeft op mensen en op wijkniveau
  • Het verkrijgen van inzicht op welke vormen van ondersteuning wel en wat niet effectief zijn (kennis verwerven)
  • Het beschikbaar maken van kennis (kennis verspreiden)

Momenteel lopen er drie onderzoeken waarmee het actieprogramma wordt geëvalueerd en gemonitord.

Impactanalyse

Sinds 2014 voert het lectoraat een zogenoemde Impactanalyse uit op alle projecten die door DLF ondersteund worden. Deze impactanalyse wordt de komende jaren gecontinueerd. Het doel van de Impactanalyse is een jaarlijkse inventarisatie maken van alle projecten om zo inzicht te krijgen in doelen, doelgroepen, bereik en resultaten van de projecten. De projecten ontvangen jaarlijks een online enquête. Deze vragenlijst is opgesteld op basis van de zogenaamde WhatWorks-criteria. Op basis van deze criteria wordt gekeken of het aannemelijk is dat een project effectief zal zijn.

Ervaren nut van en impact op deelnemers

De ambitie van DLF is om in de periode van 2016-2020 11.625 huishoudens financieel meer zelfredzaam te maken. Om dit te kunnen bepalen wordt er onderzoek gedaan onder de deelnemers van alle projecten. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de ervaren meerwaarde van deelname aan de activiteit of het project vanuit het perspectief van de deelnemer. Daarnaast kijken we in welke mate de deelnemer financieel zelfredzamer is geworden als gevolg van deelname aan de activiteit of het project. We kijken hierbij naar het financiële gedrag, de administratieve vaardigheden, de kennis en het arbeidsmarktgedrag van de deelnemers. 

Betaalgedrag en inkomenspositie huishoudens op wijkniveau

Om te zien of er iets verandert in de wijken waarop DLF haar activiteiten richt, doen wij niet alleen onderzoek naar de betrokken projecten en huishoudens, maar ook op wijkniveau. We kijken of er veranderingen te zien zijn in het betaalgedrag van de huishoudens in de betrokken wijken, hiervoor vragen we cijfers op bij drie (groepen) crediteuren, te weten: woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers. Daarnaast vragen we cijfers op bij een aantal grote landelijke crediteuren, zoals kabelbedrijven, webwinkels en telecom-providers. Om ook een beeld te krijgen van de inkomenspositie van huishoudens in de betrokken wijken vragen we ook bij de desbetreffende gemeenten en de Belastingdienst (en mogelijk UWV) cijfers op.

Gepubliceerd door  AKMI 15 februari 2016