Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Informele zorg en diversiteit

Project

In samenwerking met een aantal partners is het lectoraat Community Care bezig met de uitvoering van een stedelijk onderzoek op het terrein van informele zorg.

asdf

In dat onderzoek wordt nader ingegaan op de mogelijke verschillen tussen de diverse bevolkingsgroepen waar het gaat om het geven en ontvangen van informele zorg en de gevolgen daarvan voor de wensen en verwachtingen ten aanzien van de professionele hulpverlening. In de onderzoeksopzet wordt uitgegaan van een beschrijvend, kwantitatief deel waarin deze mogelijke verschillen naar bevolkingsgroep in kaart worden gebracht en een aanvullend kwalitatief deel waarin dieper op de achtergronden en gevolgen van de eventuele verschillen kan worden ingegaan. Het onderzoek moet resulteren in een gericht advies over de versterking van de zorgtriade, met aandacht voor de diversiteit binnen Amsterdam.

Rondom het onderzoek is een consortium gevormd, bestaande uit de Hogeschool van Amsterdam, de GGD (cluster EDG) i.s.m. de Universiteit van Amsterdam, de dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Cliëntenbelang Amsterdam, het Platform Mantelzorg Amsterdam, de dienst Onderzoek en Statistiek, 1ste Lijn Amsterdam, het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam (Markant) en de Vrijwilligersacademie. De leden van het consortium onderhouden contact over de inhoud en de uitvoering van het onderzoek.

In de zomer van 2013 is een enquête uitgezet welke mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers uit de regio Amsterdam online of schriftelijk konden invullen. Bijna 900 respondenten werkten aan het onderzoek mee. De eerste resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een algemene factsheet.

Medio 2014 is een eerste rapport verschenen, gebaseerd op de in 2013 verzamelde gegevens: Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties. In het rapport wordt aandacht geschonken aan een specifieke groep mantelzorgers, namelijk  mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste. Het rapport beschrijft de door deze mantelzorgers ervaren belasting en hun behoefte aan een specifieke vorm van mantelzorgondersteuning, namelijk respijtzorg.

Het tweede rapport dat gebaseerd is op de in 2013 verzamelde gegevens is nu ook openbaar: Mantelzorg in de regio Amsterdam. In dit rapport wordt beschreven wat de ervaringen van mantelzorgers zijn met formele zorg, in hoeverre mantelzorgers die zorgen voor mensen met verschillende zorgvragen zich belast voelen en wat de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers zijn. Het rapport gaat over alle mantelzorgers die in 2013 hebben deelgenomen aan het onderzoek. In het rapport worden de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in 2013 bovendien vergeleken met de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in 2009.

Naast deze rapporten heeft de HvA ook twee factsheets geschreven met daarin beknopte onderzoeksresultaten over mantelzorgers en over (zorg)vrijwilligers in de regio Amsterdam.

De onderzoekers gaan de komende tijd verder met de analyse van gegevens die voort zijn gekomen uit het kwantitatieve deel van het onderzoek. Daarnaast zijn er in de 2 e helft van 2014 diverse studenten aan de slag gegaan met kwalitatieve onderzoeksopdrachten die gerelateerd zijn aan het project. Zo richten studenten van de minor Community Care zich op de vraag hoe professionals het samenwerken met informele zorgverleners ervaren, en richten studenten van de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek zich op de vraag wat de zorgvragers van de samenwerking tussen hen, de informele zorgverleners en professionals vinden.

Binnen het project Informele zorg en diversiteit werkt het lectoraat Community Care samen met het lectoraat Ergotherapie (domein Gezondheid). Het project valt onder het speerpuntprogramma Urban Vitality van de HvA. In dat kader wordt in het tweede kwartaal van 2015 een promotietraject opgestart met als thema informele zorg en diversiteit. Het promotieonderzoek bouwt voort op de eerdere onderzoeken die in het kader van het project Informele zorg en diversiteit zijn uitgevoerd.

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Yvette Wittenberg.

 

Gepubliceerd door  AKMI 5 april 2017