Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Evaluatie berekeningssysteem kinderalimentatie Recourt / Van der Steur en digitale tool KART

Project

In dit onderzoek wordt het berekeningssysteem Recourt/Van der Steur en de Kinder Alimentatie Reken Tool (KART) geëvalueerd vanuit het perspectief van de gebruikers: de alimentatieplichtigen en -gerechtigden.

nbb_foto_159401_600x450

De opdrachtgevers van dit project zijn de Raad voor Rechtsbijstand en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Daarnaast hebben de Tweede Kamerleden Recourt (PvdA) en Van der Steur (VVD) laten weten prijs te stellen op dit onderzoek. 

De aanleiding voor dit onderzoek is een door de PvdA en VVD gewenste vereenvoudiging van de berekening van kinderalimentatie. De Tremanormen, waarmee momenteel de kinderalimentatie wordt berekend, worden als ingewikkeld ervaren. Met dit systeem is het voor leken onmogelijk de door hen verschuldigde kinderalimentatie te berekenen. Om een vereenvoudiging van de berekening kinderalimentatie te bewerkstelligen is door de kamerleden Recourt (PvdA) en Van der Steur (VVD) gekozen voor een nieuwe berekeningssystematiek en bijbehorende Kinder Alimentatie Reken Tool. Deze tool geeft aan de hand van ingevulde gegevens over de persoonlijke situatie van de gebruiker een berekening van de door diegene verschuldigde kinderalimentatie.

De PvdA en VVD achten het wenselijk dat alimentatieplichtigen in de toekomst zelf de door hen verschuldigde alimentatie kunnen berekenen. Dit achten zij wenselijk omdat zij van mening zijn dat indien burgers zelf kunnen berekenen, begrijpen en zien dat de berekening aansluit bij hun persoonlijke situatie, ze zichzelf gemakkelijker kunnen vereenzelvigen met het verschuldigde bedrag. Burgers worden verantwoordelijker en zelfredzamer. Daarnaast levert het zelf berekenen van de kinderalimentatie, doordat zij geen gebruik hoeven te maken van rechtsbijstand een kostenbesparing op voor scheidende echtgenoten.

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van het berekeningssysteem Recourt / Van der Steur, vanuit het perspectief van de alimentatieplichtigen en -gerechtigden. Dit systeem wordt als pilot al aangeboden aan mensen die gaan scheiden, wat evalueren mogelijk maakt. Daarbij worden de verschillende uitgangspunten van het wetsvoorstel als basis genomen, dus of ze met deze tool behaald worden. Onderzocht wordt of alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden het berekeningssysteem Recourt / Van der Steur en KART als eenvoudig, transparant en rechtvaardig ervaren. Daarnaast is het doel om, indien nodig, te komen met een aantal verbeterpunten van de KART.

Gepubliceerd door  AKMI 14 augustus 2014