Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Van schulden naar kansen

Delta Lloyd Foundation

Project

Delta Lloyd Foundation (DLF) heeft – in samenspraak met de Hogeschool van Amsterdam – een actieprogramma ontwikkeld met de titel “Van schulden naar kansen”. Met dit programma wil DLF een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede als gevolg van probleemschulden. Voor de periode van 2015-2020 heeft DLF de ambitie geformuleerd om in vijf steden in Nederland het aantal huishoudens dat in armoede leeft door probleemschulden met 15% af te laten nemen. Het gaat dan om 11.625 huishoudens die in deze periode ondersteund worden om financieel zelfredzamer te worden. Het programma richt zich op vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond. In iedere stad zijn de drie wijken met de meeste minima huishoudens geselecteerd. Vanaf 1 januari 2017 sluit Aegon aan bij het actieprogramma. Hierdoor richt het programma zich vanaf dat moment ook op wijken in de steden Den Haag, Groningen, Leeuwarden en Utrecht waar de meeste minimahuishoudens wonen.

Omdat DLF en Aegon graag willen zien welke effecten de door hen gesteunde inspanningen hebben, hebben zij het lectoraat gevraagd een meerjarig onderzoek uit te voeren.

Het meerjarig onderzoek in de periode 2016-2020 heeft drie doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in het effect dat de inspanningen die DLF en Aegon ondersteunen, heeft op mensen (ook geaggregeerd op wijkniveau)
  • Het verkrijgen van inzicht in welke vormen van ondersteuning wel en welke niet effectief zijn (kennis verwerven)
  • Het beschikbaar maken van kennis (kennis verspreiden)

Momenteel lopen er drie onderzoeken waarmee het actieprogramma wordt gemonitord en geëvalueerd.

Projectenonderzoek

Sinds 2014 voert het lectoraat een inventarisatie uit van alle projecten die door DLF en Aegon ondersteund worden. Dit zogenoemde projectenonderzoek wordt de komende jaren voortgezet. Het doel van dit onderzoek is een jaarlijkse inventarisatie van alle projecten om inzicht te krijgen in de doelen, doelgroepen, het bereik en de resultaten van de projecten. De projecten ontvangen hiervoor jaarlijks een online enquête. Deze enquête is opgesteld op basis van de zogenaamde WhatWorks-criteria. Op basis van deze criteria wordt onderzocht of het aannemelijk is dat een project effectief zal zijn.

Deelnemersonderzoek

De ambitie van DLF en Aegon is om in de periode van 2016-2020 11.625 huishoudens financieel zelfredzamer te maken. Om te bepalen of dit is gelukt, wordt onderzoek gedaan onder de deelnemers van alle projecten. Hiermee wordt inzicht verkregen in de ervaren meerwaarde van deelname aan het project vanuit het perspectief van de deelnemer. Daarnaast onderzoeken we in welke mate de deelnemer financieel zelfredzamer is geworden als gevolg van deelname aan het project. We richten ons op het financiële gedrag, de administratieve vaardigheden, de kennis en het arbeidsmarktgedrag van deelnemers. 

Crediteurenonderzoek

Om vast te stellen of er iets verandert in de wijken waarop DLF en Aegon hun activiteiten richten, doen wij niet alleen onderzoek naar de betrokken projecten en huishoudens, maar onderzoeken we ook veranderingen op wijkniveau. We kijken of er veranderingen te zien zijn in het betaalgedrag van huishoudens in de betrokken wijken. Hiervoor vragen we gegevens op bij drie groepen crediteuren, te weten: woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers. Daarnaast vragen we gegevens op bij een aantal grote landelijke crediteuren, zoals kabelbedrijven, webwinkels en telefoonproviders. Om ook een beeld te krijgen van de inkomenspositie van huishoudens in de betrokken wijken vragen we ook gegevens op bij gemeenten en de Belastingdienst.

Gepubliceerd door  AKMI 28 november 2017