Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Nieuwe opdracht voor Wmo-werkplaats Amsterdam

Bouwen aan sociale ondersteuning van dichtbij

10 nov 2015 10:59 | AKMI

De Wmo-werkplaats Amsterdam heeft zich voor de de komende jaren een vervolgopdracht gesteld: bouwen aan sociale ondersteuning van dichtbij. Dit bouwproject wil de Wmo-werkplaats uitvoeren en realiseren met partners uit het werkveld, het onderwijs en de praktijk met daarbij speciale aandacht voor het samenwerken tussen professionals en informele partijen binnen die praktijk. Dat staat in de position paper ‘Werken aan dragend vermogen’ die onlangs verscheen. In deze position paper gaat de Wmo-werkplaats Amsterdam uitgebreid in op de kansen en bedreigingen voor goede ondersteuning aan kwetsbare huishoudens en op de urgentie om samen met alle betrokken (kennis)partijen de ‘architectuur’ van sociale ondersteuning uitgebreid te verkennen en vorm te geven.

Leren innoveren op microniveau

Eind 2015 start de derde fase van de Wmo-werkplaats in de metropoolregio Amsterdam met conclusies uit de tweede fase als uitgangspunt. De samenleving blijft behoefte houden aan streetwise outreachende professionals met een scherpe en pragmatische blik op wat er in de alledaagse praktijk echt gebeurt en wat mogelijk is. Onderzoek naar outreachend werk betekent: kijken naar wat er precies gebeurt in de haarvaten van de ‘participatie-samenleving’. Om daarop zicht te krijgen wil de Wmo-werkplaats Amsterdam in verder onderzoek de interacties tussen professionals en informele hulpbronnen nog veel preciezer in beeld brengen.

De focus zal sterk gericht blijven op het microniveau: de alledaagse activiteiten van professionals, sociale netwerken en cliënten. Ook de koppeling van onderzoek, ontwikkelen, onderwijs en ondersteunen zal een kenmerkend onderdeel blijven, dit alles in een cyclisch proces van voortdurend ‘leren innoveren’.

Dragend vermogen van de civil society

In de voorgaande fases van de Wmo-werkplaats is veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van nieuwe lokale regelingen, instituties en wijkteams. In deze fase komt het aan op de alledaagse uitvoering: de concrete ondersteuning door formele en informele partijen bij dagelijkse activiteiten van huishoudens in kwetsbare posities. De komende tijd is aan de orde welke partijen bij deze taken gaan bijspringen. Pas dan zal meer duidelijk worden over het ‘dragend vermogen’ van de samenleving.

Om sociale ondersteuning van dichtbij te kunnen bieden is een nieuwe professional nodig die het zelforganiserend vermogen van burgers ondersteunt, die buurt- en burgerinitiatieven helpt versterken en die vrijwilligers en andere informele verbanden bijstaat in hun maatschappelijk werk.  Dit werken aan het dragend vermogen van de civil society, door relaties tussen burgers te bevorderen, biedt nieuwe kansen voor het beroep van sociale professionals.

Gemeenschappelijke onderzoeksvraag

De Wmo-werkplaats Amsterdam is een samenwerkingsverband van de sociaal –agogische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, hun gezamenlijke onderzoeksinstituut (AKMI), gemeenten en formele en informele aanbieders van zorg. Nauwe samenwerking vindt plaats met regionale en stedelijke kenniscentra en met andere sociale opleidingen zoals de Universiteit van Amsterdam en de Vrijwilligersacademie.

De onderzoeksvraag die de werkplaats de komende tijd samen met haar praktijkpartners wil verkennen is: hoe wordt sociale ondersteuning gemobiliseerd voor mensen in kwetsbare posities; door henzelf, door de sociale verbanden in hun omgeving en door outreachende professionals? En hoe werken zij daarbij samen?

Amsterdams Kenniscentrum Maatschappelijke Innovatie