Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Advies voor doorstart WMO-werkplaatsen

Uit de steigers en verder bouwen

17 jun 2015 14:36 | AKMI

Eind mei verscheen het rapport ‘Uit de Steigers’ van Zunderdorp Beleidsadvies & Management. Dit bureau deed in opdracht van VWS en de VNG onderzoek naar het functioneren van de Wmo-werkplaatsen. Het positieve advies luidt: Wmo-werkplaatsen hebben een succesvolle formule gevonden als het gaat om kennisontwikkeling en (vooral ook) het toepassen en gebruik van kennis in de praktijk. Zet dit potentieel ook in voor de (noodzakelijke) transformatie op lokaal en regionaal niveau binnen het brede sociaal domein.'

Lovende woorden

De WMO-werkplaatsen krijgen waardering voor de succesvolle formule die zij in de afgelopen periode hebben gevonden waarmee zij niet alleen kennis kunnen ontwikkelen, maar ook in staat zijn gebleken deze kennis effectief toe te passen en te implementeren. Doordat de WMO-werkplaatsen tegelijkertijd heel dicht op de praktijk zijn gericht, lukt het om vragen uit de praktijk centraal te stellen, waardoor vervolgens de implementatie van bevindingen en onderzoeksresultaten uit de werkplaatsen veel meer kans van slagen heeft.

Positieve woorden zijn er ook voor de krachtige wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, de driehoeksbasis van de WMO-werkplaats. Een andere kritische succesfactor is de positionering op inhoud, waardoor de aansluiting bij en samenwerking met de regionale/lokale praktijk organisch en zonder teveel compromis kan verlopen.

De vrije, onafhankelijke rol van de lectoren is eveneens kenmerkend voor het succes van de werkplaatsen. Doordat zij vaak een rijk netwerk hebben binnen de regio en in die regio geen instellings- of gemeentelijk belang vertegenwoordigen, kunnen zij inspireren, verbinden en als voortrekker functioneren. Veel samenwerking tussen de Wmo-werkplaatsen komt tot stand dankzij het al bestaande netwerk van de lectoren.

Consolideren en verder bouwen

De WMO-werkplaatsen hebben duidelijk aangetoond als waardevol kennisnetwerk in regionaal verband en organisatie- en sectoroverstijgend te kunnen werken aan kennis en professionalisering. Om die (meer)waarde van de WMO-werkplaatsen te consolideren geeft het rapport als aanbevelingen een inhoudelijke verbreding van de werkplaatsen, een verdergaande samenwerking met nieuwe partijen (zoals MBO, de universiteiten, burgerorganisaties, Academische werkplaatsen) en het verstevigen van wat al is opgebouwd. Als voorwaarden om die aanbevelingen op te kunnen volgen noemt het rapport:

  • een gezamenlijke meerjarige agenda tussen hogeschool, praktijkinstellingen en gemeenten
  • voldoende capaciteit vanuit alle partijen om ook daadwerkelijk te kunnen investeren
  • commitment vanuit het Rijk als systeemverantwoordelijke in de rol van ambassadeur van de WMO-werkplaatsen
  • een goede verbinding van landelijke en regionale kennisinfrastructuur

 

Meer informatie

Het ministerie van VWS en de VNG zijn positief over het advies, de komende tijd besluit de VNG over de uitvoering ervan.