Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek naar ervaringen van oud-bewoners Je Eigen Stek

De effecten van zelfbeheer onderzocht via peergroup-onderzoek

10 mrt 2015 11:46 | AKMI

Het onderzoek "Oud-bewoners over hun ervaring in en na Je Eigen Stek'' belicht de ervaringen van voormalig daklozen bij het wonen in zelfbeheer. Bij dit onderzoek waren naast studenten van de HvA en de UvA, ook huidige en oud bewoners van Je Eigen Stek (JES) betrokken als mede-onderzoekers.

Je Eigen Stek (JES) is een woonvoorziening voor onbehuisden in zelfbeheer, waarbij bewoners de regie in eigen handen hebben. De voorziening werd eind 2007 opgezet vanuit HvO-Querido en heeft sindsdien gefungeerd als plek waar oud-daklozen in alle rust kunnen werken aan herstel en terugkeer naar zelfstandig wonen.

In 2013 vierde JES haar vijfjarig jubileum. In deze vijf jaar woonden ruim 80 mensen een tijd in JES, de huidige bewoners meegerekend. In januari 2014 gaven de gemeente Amsterdam (Dienst Wonen, Zorg en Samenleven) en HvO-Querido mede op verzoek van Je Eigen Stek opdracht tot een onderzoek onder oud-JES-bewoners. Onderzoekers Max Huber, van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), en Catelijne Akkermans van de coöperatie Eropaf! & Co voerden het onderzoek uit.

Moeilijk bespreekbaar

Uit de interviews blijkt dat het persoonlijk herstelproces, met name wanneer het gaat om het zelfbeeld en de sociaal emotionele kant van het onbehuisd zijn, moeilijk bespreekbaar is. De effecten van het wonen in zelfbeheer bleken voor de onderzoekers moeilijk vast te stellen. 'We hebben de indruk', schrijven ze, 'dat de interventie JES meer bijdraagt aan herstelprocessen van bewoners dan zij zelf verwoorden in de interviews, en wellicht ook meer dan zij zelf bewust zijn.'

Effect niet eenduidig

De onderzoekers zijn kritisch over de resultaten die het eigen onderzoek heeft opgeleverd, mogelijk door beperkingen van de methode. ‘Dit onderzoek geeft geen eenduidig antwoord op de vraag hoe oud-bewoners terugkijken op hun tijd bij JES. Overwegend zijn de geïnterviewde oud-bewoners positief, maar mogelijk is dit oordeel niet representatief voor de gehele groep oud-bewoners. Bekeken vanuit de primaire doelstelling van JES (onbehuisden aan een huis helpen), suggereren de uitkomsten van dit onderzoek dat JES daarin slaagt. De bijdrage aan herstel op andere gebieden is minder duidelijk’, schrijven ze.

Publicatie

Akkermans, C. en M.A. Huber (2015). Oud-bewoners over hun ervaring in en na Je Eigen Stek. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.