Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Integraal Sociaal Werk bij de HvA

29 sep 2014 09:00 | AKMI

In september is een aantal opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam gestart met een innovatiestrategie Integraal Sociaal Werk. Hoofddoel van deze strategie is een algemeen (h)erkend opleiding- en professionaliseringsaanbod samen te stellen waarmee huidige en toekomstige sociale professionals adequaat zijn toegerust om de transities binnen het sociale domein het hoofd te kunnen bieden.

Aanleiding vormen de grote maatschappelijke veranderingen (transities) die de sociale sector raken. De social work sector is sterk in verandering, mede door de huidige inzet van de overheid op een overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij, met een wettelijke basis in de WMO. De financiële crisis heeft de behoefte aan verandering versneld. Dit stelt het social work in de Amsterdamse metropoolregio voor complexe uitdagingen.

De Hogeschool van Amsterdam, als grote regionale kennisinstelling, heeft een speciale verantwoordelijkheid om deze uitdagingen te beantwoorden. Dat doet zij door het opleiden van nieuwe professionals, het bijscholen en trainen van huidige professionals en door kennisontwikkeling en –verspreiding via praktijkgericht onderzoek. Daarin werkt de HvA samen met onder meer de sociale sector (professionals, cliënten, vrijwilligers), met andere kennisinstellingen en met de overheid.

Hoofddoel van de innovatiestrategie ISW is een door alle betrokkenen (h)erkend opleiding- en professionaliseringsaanbod waarmee huidige en toekomstige sociale professionals zijn toegerust om deze maatschappelijke ontwikkelingen adequaat het hoofd te bieden.

Profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk voltijd

Het werkveld heeft afgestudeerden nodig die deze complexe uitdagingen kunnen aangaan. De bachelor opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) spelen hier op in met het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk.

Het profiel rust studenten toe om vanuit hun opleidingsspecialisatie met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Zo kunnen zij verder vorm geven aan de vernieuwing van de grootstedelijke social work praktijk in ontwikkeling. Richtinggevend daarbij zijn de uitgangspunten van het uitvoeringskader WMO en de door het werkveld geformuleerde Bakens Welzijn Nieuwe Stijl.

Profileringsprogramma

Het profileringsprogramma omvat het derde en vierde jaar van de voltijd opleidingen CMV, MWD, SJD en SPH. In september 2014 is een groep van ruim 20 studenten gestart met een programma bestaande uit onderdelen van het reguliere programma met een specifieke invulling en nieuwe onderdelen.

Het programma vindt grotendeels plaats in de praktijk. In dit studiejaar werken studenten vooral in en aan opdrachten in de praktijk van de Samen DOEN teams, De basis op Orde (Noord) en in de maatschappelijke opvang. Ze werken daarin samen met medestudenten van verschillende opleidingen en onder begeleiding van in de praktijk werkzame professionals.

Zij onderzoeken en werken aan concrete oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Dit vraagstuk kan een individu, een gezin of groep betreffen; het vraagstuk kan zich afspelen in een woonhuis, een clubgebouw of ergens op straat in de openbare ruimte. In alle gevallen werken studenten samen vanuit het principe dat de eigen kracht en de netwerken van mensen worden benut in de oplossing van het vraagstuk.

Wilt u meer weten over de inhoud van het profiel ISW? Stuur dan een e-mail naar  integraalsociaalwerk@hva.nl.