Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Individuele Begeleiding effectief in jongerenwerk

24 jun 2014 16:41 | AKMI

Individuele Begeleiding is een intensieve vorm van jongerenwerk waarin jongeren worden begeleid bij het nemen van regie over hun eigen leven. De populariteit van Individuele Begeleiding in het jongerenwerk is voor Youth Spot reden om in samenwerking met studenten en welzijnsorganisaties onderzoek te doen naar de werking en de resultaten van deze aanpak.

Het onderzoek wijst uit dat Individuele Begeleiding aantoonbaar bijdraagt aan het vergroten van de binding met de samenleving en de eigen verantwoordelijkheid van jongeren.

Individuele Begeleiding draagt bij aan de binding met de samenleving van jongeren door hen te begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief (60%) en de aansluiting met de samenleving te versterken of herstellen door hen in contact te brengen met instanties (74%) of hen door te leiden naar instanties (22%), school (23%) of hulpverlening (15%) zijn. Individuele Begeleiding draagt bij aan het vergroten van de verantwoordelijkheid van jongeren doordat ze leren hun eigen problemen op te lossen (53%), ze algemene levensvaardigheden (43%) en sociale vaardigheden (20%) op doen en ze hun zelfvertrouwen ontwikkelen (30%). Het zijn met name oudere jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar die gebruik maken van Individuele Begeleiding (81%).

Individuele Begeleiding verwijst naar het type jongerenwerk waarin er een-op-een contact is met de jongere. Een jongerenwerker stelt via informeel, flexibel en steunend contact alles in het werk om de jongere zoveel mogelijk zelf te laten doen en regelen. Uitgangspunt van Individuele Begeleiding is dat de jongere eigenaar is van het proces en dat de jongerenwerker zich beperkt tot het ondersteunen, motiveren en begeleiden van de jongere. Om dit mogelijk te maken werkt Individuele Begeleiding doelgericht, gestructureerd, binnen heldere kaders en afgestemd met opdrachtgevers, ketenpartners, ouders en informele netwerken. Overheden, jeugdhulpverleners en jongerenwerkers plaatsen nog wel eens vraagtekens bij Individuele Begeleiding als werkwijze binnen jongerenwerk. Dit onderzoek laat zien dat de laagdrempelige begeleiding vanuit het jongerenwerk wel in behoefte voorziet.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad en de welzijnsorganisaties Combiwel, Dock en Streetcornerwork. Er is gebruik gemaakt van documentenanalyse, observaties, diepte-interviews, registratieverzameling, vragenlijsten, focusgroepen en literatuuronderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een methodiekbeschrijving. Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek.

PUBLICATIE

Koops, K., Metz, J., en Sonneveld, J. (2014). ' Want zij gelooft in mij .' Onderzoeksrapport Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Aflevering 3 Portfolio Jongerenwerk . Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot.