Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lectoraten Community Care en Ergotherapie starten project ‘Informele zorg en diversiteit’

8 apr 2014 18:11 | AKMI

Urban Vitality is één van de speerpuntprogramma's waarmee de HvA zich profileert als hogeschool in een grootstedelijke context. Via de onderzoeken binnen het programma levert de HvA een bijdrage aan een vitaal Amsterdam, dat wil zeggen een stad waar bewoners gezond leven, zorgen voor elkaar en zelfstandig, actief participeren.

Dat 'zorgen voor elkaar' wordt vanaf nu nader onderzocht binnen (o.a.) het project 'Informele zorg en diversiteit'. In dat project werken de lectoraten Community Care (domein Maatschappij en Recht) en Ergotherapie (domein Gezondheid) samen, met als doel om (toekomstige) professionals in zorg en welzijn beter toe te rusten in het kunnen werken met informele steunstructuren.

Informele zorg vanuit verschillende perspectieven

Het lectoraat Community Care werkt al sinds 2013 aan het project. Het grootstedelijke onderzoek wordt uitgevoerd onder mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Doel is om na te gaan of en in hoeverre diverse achtergrondvariabelen samenhangen met omvang van de inzet, mate van ervaren belasting, ondersteunings-behoefte en opvattingen over verdeling van verantwoordelijkheden in de zorg. Daarbij richtte het lectoraat zich tot nu toe vooral op het perspectief van de informele zorgverleners. In het kader van het programma Urban Vitality is de samenwerking gezocht met het lectoraat Ergotherapie. Dankzij deze domeinoverstijgende samenwerking kan het onderwerp nu ook vanuit het perspectief van de professionals in zorg en welzijn en het perspectief van de mensen met een zorgvraag worden onderzocht, zodat de hele zorgtriade wordt betrokken.

Promotietrajecten

Binnen beide lectoraten zal een (docent)onderzoeker een promotietraject opstarten welke een bijdrage zal leveren aan het realiseren van de doelen van het project. Vanuit het lectoraat Community Care zal een nadruk worden gelegd op de onderzoeksvragen vanuit het perspectief van de informele zorgverleners, vanuit Ergotherapie op de onderzoeksvragen vanuit het perspectief van de professionals in zorg en welzijn. Beide promovendi zullen zich daarnaast richten op het perspectief van de mensen met een zorgvraag.

Samenwerking met andere domeinen

Naast het onderhavige project is ook het project 'Care4Balance' opgenomen in het speerpuntprogramma Urban Vitality. Dit project, uitgevoerd vanuit het domein Media, Creatie en Informatie, richt zich op het ontwikkelen van (ICT-) hulpmiddelen ter ondersteuning van mantelzorgers (en mensen met een zorgvraag). Ook met de uitvoerders van dit project zal intensief worden samengewerkt. Dit zal onder meer vorm krijgen in het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van (aanvullende) gegevensverzameling en het, waar mogelijk, gezamenlijk ontwikkelen en uitproberen van de te ontwikkelen hulpmiddelen.

Opbrengst voor het onderwijs

De opgedane kennis zal van betekenis zijn voor de toerusting van (aanstaande) professionals in zorg en welzijn. De opleidingen binnen de domeinen Maatschappij en Recht en Gezondheid leiden studenten op als toekomstig zorgprofessional binnen het veranderend werkveld van zorg en welzijn. Burgers zullen steeds meer gebruik maken van informele steunstructuren alvorens een beroep kan worden gedaan op professionele hulpverlening. Daarom zal er binnen de diverse opleidingen (meer) aandacht gegeven worden aan de samenwerking met informele steunstructuren binnen de zorgtriade. Het onderzoek zal concretiseren hoe de samenwerking met en/of ondersteuning van informele zorgverleners verbeterd kan worden, rekening houdend met de specifieke behoeften van verschillende groepen informele zorgverleners (diversiteit). Bovendien zal inzichtelijk worden welke competenties de professionals in zorg en welzijn nodig hebben om dit te kunnen realiseren.

Neem voor meer informatie contact op met Yvette Wittenberg, via y.wittenberg@hva.nl of 06 211 56 085.