Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Aanmelding profiel Integraal Sociaal Werk gestart!

15 apr 2014 11:32 | AKMI

De opleidingen CMV, MWD, SJD en SPH van de HvA ontwikkelen Integraal Sociaal Werk. Bij burgers thuis, in de wijk of vanuit voorzieningen en instellingen, samenleving en werkveld vragen om sociaal werkers die vanuit een integrale opvatting kunnen werken.

De Integraal Sociaal Werker ondersteunt zelfbeschikking, veerkracht, samenredzaamheid en participatie van burgers, groepen en gemeenschappen. Dat doet de ISW-er vanuit een brede oriëntatie op hun leef- en belevingswereld. Hierbij maakt de Integraal Sociaal Werker gebruik van laagdrempelige interventies op verschillende niveaus en zet waar nodig specialistische interventies in, zelf of van anderen. De eerste groep studenten zal in september 2014 met het tweejarig profileringsprogramma starten. Bij een succesvolle afronding van dit programma, studeert de student af binnen de eigen opleiding met het profiel van een integraal sociaal werker.

Tweedejaarstudenten van de opleidingen CMV, MWD, SJD en SPH kunnen in het derde jaar starten met het profileringsprogramma. Er kan één groep deelnemen aan het programma (maximaal 30 studenten). Studenten volgen twee jaar het programma in een aparte groep met docenten en studenten van de vier opleidingen. Binnen het programma wordt ook samengewerkt met het kenniscentrum social work en met andere disciplines binnen en buiten de HvA.Het profiel omvat het derde en vierde jaar van de opleiding.

Studenten volgen een programma wat opgebouwd is uit onderdelen van het reguliere programma met een specifieke invulling en nieuwe onderdelen. Het programma vindt grotendeels plaats in de praktijk. Studenten werken twee jaar lang in en aan opdrachten van de praktijk in de zogenaamde werkplaatsen, in kortere en langere projecten en stages. Ze werken samen met medestudenten van verschillende opleidingen en onder begeleiding van in de praktijk werkzame professionals. Ze werken aan concrete oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Dit vraagstuk kan een individu, een gezin of groep betreffen; het vraagstuk kan zich afspelen in een woonhuis, een clubgebouw, een verzorgingsinstelling of ergens op straat in de openbare ruimte. In alle gevallen werken ze samen vanuit het principe dat zoveel als mogelijk de eigen kracht en de netwerken van mensen worden benut in de oplossing van het vraagstuk.

Het profiel biedt een groot aantal contactpersonen aan van instellingen,organisaties en (virtuele) netwerken die interessante en relevante (sociale) vraagstukken kennen, in wijken, instellingen en voorzieningen, bijvoorbeeld in integraal werkende Samen DOEN teams. Studenten kunnen ook zelf een stage aandragen die aansluit bij integraal sociaal werk. Het profileringsprogramma geeft de gelegenheid een deel van de stageperiode in het buitenland te doen.

Studenten die interesse hebben voor het profiel kunnen een e-mail sturen naar: integraalsociaalwerk@hva.nl.

Studenten die al zeker dat ze willen deelnemen, dienen voor 2 mei een mail, inclusief motivatie en CV te sturen aan integraalsociaalwerk@hva.nl