Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Methodiek beschrijving Ambulant Jongerenwerk

11 mrt 2014 15:48 | AKMI

Ambulant Jongerenwerk vormt sinds de jaren tachtig een standaard werkwijze van het jongerenwerk. Jongerenwerkers leggen contact met jongeren, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden jongeren perspectief.

De leefwereld en eigen ontwikkeldoelen van jongeren zijn hierbij de uitgangspunten. Inzet is het maken van verbindingen tussen jongeren en de wereld om hen heen. In de uitvoering wordt samengewerkt met ouders, buurtbewoners en ondernemers en instanties zoals politie, hulpverlening en onderwijs.

De methodiekbeschrijving beschrijft de alledaagse uitvoering van Ambulant Jongerenwerk, inclusief het handelen van de jongerenwerker. Aan de orde komen de positie van het Ambulant Jongerenwerk in het sociaal werk, het inhoudelijke kader (pedagogische opdracht, doelen en doelgroepen), de organisatorische kant, de methodische stappen en principes die richting geven aan het handelen van de jongerenwerker en tenslotte suggesties voor de aansturing. De methodiekbeschrijving is aangevuld met tips en opdrachten die studenten en jongerenwerkers kunnen helpen om de methodiek in de praktijk toe te passen.

De methodiekbeschrijving Ambulant Jongerenwerk is een product van het Lectoraat Youth Spot en maakt onderdeel uit van het meerjarige onderzoeksproject Portfolio jongerenwerk. De methodiekbeschrijving is gebaseerd op onderzoek waarvoor gebruik is gemaakt van een combinatie van documentanalyse, observaties, diepte-interviews, registratiegegevens, vragenlijsten, focusgroepen en literatuuronderzoek. Voor meer informatie: Jolanda Sonneveld, j.j.j.sonneveld@hva of 06-21156083.

Youth Spot is het eerste lectoraat voor jongerenwerk in Nederland. Via onderzoekswerkplaatsen waarin professionals, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken, werkt Youth Spot aan kennisontwikkeling. Het lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Combiwel, Dock, IJsterk, Streetcornerwork, Welsaen, Youth for Christ Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC TOP.