Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Netwerkversterking als preventie voor crimineel gedrag

26 nov 2013 14:37 | AKMI

Het lectoraat Community Care organiseert in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht een expertmeeting georganiseerd rondom netwerkversterking van mensen een licht verstandelijke beperking. We richten ons hierbij specifiek op de groep die crimineel gedrag vertonen of neigen om op het criminele pad terecht te komen.

Uit recent onderzoek blijkt dat problemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen het justitiële circuit (deels) toe te schrijven zijn aan het ontbreken van een sterk positief sociaal netwerk (Teeuwen, 2012).

Een dergelijk netwerk zou mogelijk een preventieve werking hebben op delinquent gedrag (primaire preventie) en recidive (secundaire preventie). Daarop aansluitend rijst de vraag of het zinvol en mogelijk is om een interventie te ontwikkelen (en toetsen) rond netwerkontwikkeling/-versterking voor mensen met een LVB, die het risico lopen in het criminele circuit terecht te komen, dan wel daarin te blijven. Doel van de expertmeeting is daarom ook om te verkennen of en hoe een dergelijke interventie een antwoord is op criminaliteitsproblemen rondom mensen met een LVB .

Er blijkt veel belangstelling voor deze meeting die plaatst vindt op 2 december. Op dit moment zijn er 25 aanmeldingen vanuit verschillende organisaties, waarmee het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u terecht bij Ellen Roeleveld, e.roeleveld@hva.nl , docent SPH en coördinator minor Mensen met een verstandelijke beperking .