Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Brainstormsessies, literatuurstudie en interviews

Nieuwsbrief Wie Helpt De Hulpverlener? - december 2013

1 dec 2013 14:50 | AKMI

In het najaar van 2013 werken de onderzoekers van het project Wie helpt de Hulpverlener? aan brainstormsessies met verschillende teams van Altra en Spirit en aan een literatuurstudie naar vormen van ondersteuning waarvan bekend is dat ze effectief bijdragen aan het verbeteren van de uitvoering van interventies. Ook organiseren we een ronde interviews bij verschillende evidence-based interventies in Nederland.

Met behulp van de tevredenheidsvragenlijst is in kaart gebracht wat de tevredenheid is van de hulpverleners over de huidige ondersteuningsvormen. Wat niet duidelijk is, is of de hulpverleners de ondersteuning graag anders ingericht zien en hoe zij dit het liefst zien vormgegeven. Daarnaast is alleen de tevredenheid over de verschillende ondersteuningsvormen los van elkaar bekend. Hoe tevreden zijn de hulpverleners echter over het totale ondersteuningspakket? Missen er onderdelen en kunnen onderdelen eventueel met elkaar worden samengebracht?

Om dit te onderzoeken worden er tussen september en december brainstormsessies georganiseerd met verschillende teams van Altra en Spirit waarin wordt ingegaan op deze vragen. Wil jij met je team ook graag meedenken? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Sanne Pronk,  s.pronk@altra.nl.

Literatuurstudie

Ook kijken we natuurlijk naar kennis die er al is. We zoeken in internationale literatuur naar vormen van ondersteuning waarvan bekend is dat ze effectief bijdragen aan het verbeteren van de uitvoering van interventies. Wij kijken onder meer naar het onderscheid tussen actieve en passieve manieren van trainen en ondersteuning; hebben het gebruik van rollenspellen, videomateriaal en handleidingen een toegevoegde waarde? En hoe vaak en met welke intensiteit is dat dan nodig? Door wie? Met dit literatuuroverzicht maken we inzichtelijk wat effectieve ondersteuningsvormen zijn. Deze kennis gebruiken we straks samen met de informatie uit de interviews bij evidence based interventies.

Interviews bij Evidence-Based Interventies

In de periode van september 2013 tot januari 2014 nemen de onderzoekers van het project interviews af bij uitvoerders van 12 evidence based interventies voor jeugdigen met gedragsproblemen. Doel is om hiervan te leren bij Altra en Spirit én in de nieuwe teams (Ouder & Kind teams en Samen Doen).

De hoofdvraag is: Welke activiteiten op het gebied van ondersteuning worden er ondernomen bij de bestaande voorbeeldpraktijken van evidence based interventies in Nederland voor de doelgroep met gedragsproblemen en wat zijn de ervaringen hiermee?

Welke interventies onderzoeken we? MST, FFT, MDFT, MTFC, PMTO, Triple-P, Pittige Jaren, PCIT, ART, WSART (tact), Tools4U en Equip.

Hoe doen we dit?

We nemen eerst de handleidingen door en nemen dan per interventie interviews af bij de hoofdtrainer/expert, twee ondersteuners/supervisoren en twee uitvoerend hulpverleners. Hierbij vragen we niet alleen welke vormen van training en ondersteuning er bij de interventie horen en wat de inhoud hiervan is, maar vooral ook waarom het op die manier vormgegeven is en hoe het ervaren wordt door iedereen. Wat zijn best practices, en welke tips voor verbetering van de ondersteuning kunnen de uitvoerders geven?

Analyse

Nadat alle interviews gedaan zijn wordt er een uitgebreide kwalitatieve analyse uitgevoerd. Hiermee hopen we een helder beeld te krijgen van de meest werkzame vorm van ondersteuning bij het invoeren van een evidence based interventie.

Op dit moment is ongeveer de helft van de interviews gedaan. We kunnen nog geen conclusies trekken maar wat wel al duidelijk wordt, is dat zowel trainers, ondersteuners als uitvoerders in de interviews aangeven dat een vaste ondersteuningsstructuur belangrijk is om interventies goed uit te voeren (uit te voeren zoals bedoeld). We hebben veel gehoord over wat werkt om zo'n ondersteuningsstructuur uit te voeren.

Een citaat van een hoofdopleider van één van de jongereninterventies laat zien wat voor tips er zoal gegeven worden: " [...] Ik denk dat het belangrijk is dat je helder bent over het doel van het kwaliteitssysteem en dat je ook zoekt naar manieren om trainers te motiveren en te laten ervaren wat ze er zelf aan kunnen hebben. [...] Wat we gemerkt hebben is dat het belangrijk is dat trainers zelf intern gemotiveerd zijn en ook echt denken 'we leren iets uit de supervisie, we leren iets van de feedback die we krijgen en daar doen we ook iets mee waardoor we ons blijven ontwikkelen'.

Nieuwsbrief

Dit bericht maakt deel uit van de Nieuwsbrief Wie Helpt de Hulpverlener - december 2013. Andere berichten uit deze nieuwsbrief:

Kijk voor meer informatie op de website van  Wie Helpt de Hulpverlener of neem contact op met Pauline Goense,  p.b.goense@hva.nl