Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ambulant jongerenwerk blijkt in praktijk effectief

4 sep 2013 09:21 | AKMI

Uit een onderzoek van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat Ambulant Jongerenwerk in de praktijk effectief is.

Ambulant Jongerenwerk is een standaard werkwijze van het professionele jongerenwerk. Hernieuwde belangstelling voor outreachende werkwijzen en Evidence Based Practice is aanleiding voor onderzoek naar de werking en resultaten van Ambulant Jongerenwerk.

Het lectoraat Youth Spot heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Amsterdam. De conclusie luidt dat Ambulant Jongerenwerk in praktijk effectief is. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een methodiekbeschrijving.

Ambulant Jongerenwerkers

Ambulant Jongerenwerk vormt sinds de jaren tachtig een standaard werkwijze van het jongerenwerk. Jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun leefwereld en maken van daaruit verbinding met de omgeving waarin zij opgroeien.

Ambulant Jongerenwerk is vooral van belang voor jongeren die hun weg in de omgeving niet goed kunnen vinden en als er spanningen zijn tussen jongeren en de omgeving. Uitgangspunt voor het Ambulant Jongerenwerk zijn de behoeften en wensen van de jongeren. Jongeren zijn daarbij de eigenaar van wat er gebeurt.

In de uitvoering werkt Ambulant Jongerenwerk samen met ouders, informele netwerken waaronder buurtbewoners en ondernemers, en instanties zoals politie, hulpverlening en onderwijs. De feitelijke dienstverlening is beperkt en bestaat uit signaleren, informatie en advies bieden, activeren en doorleiden.

Conclusie van onderzoek

De conclusie van dit onderzoek is dat Ambulant Jongerenwerk in praktijk effectief is. Ambulant Jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke participatie, verantwoordelijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en het voorkomen en verminderen van overlast door jongeren. 60% van de jongeren die contact heeft met Ambulant Jongerenwerk wordt doorgeleid naar één of meerdere voorzieningen op het terrein van vrijetijdsbesteding, school of hulpverlening.

Door middel van informatie en advies, (lichte) ondersteuning en toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening, leert Ambulant Jongerenwerk jongeren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven, ook als er problemen zijn. Zo krijgt 87% hulp als dat nodig is. De geboden ondersteuning bestaat uit informatie en advies (74%), het bieden van een luisterend oor (60%), dingen regelen (28%) en ergens mee naar toe gaan (9%).

Concreet geeft 35% van de jongeren aan dat problemen zijn opgelost, 30% dat zij heeft geleerd om dingen zelf te organiseren en 28% heeft (meer) zelfvertrouwen gekregen. Alle geïnterviewden, waaronder ook beleidsadviseurs, geven aan dat de inzet van Ambulant Jongerenwerk bijdraagt aan het verminderen van overlast, zij baseren zich hiervoor op onder andere politieregistraties (deze gegevens zijn voor dit onderzoek niet opnieuw bekeken).

Dit wordt bevestigd door literatuuronderzoek. Onverwachte uitkomst van dit onderzoek is dat Ambulant Jongerenwerk bijdraagt aan ontspanning, ontmoeting en vorming. Voor opdrachtgevers zijn dit geen redenen om Ambulant Jongerenwerk in te zetten. Het onderzoek naar resultaat onder jongeren maakt zichtbaar dat 42% van de jongeren via Ambulant Jongerenwerk vrijetijdsbesteding vindt, 15% vrienden maakt, 45% sociaal-communicatieve vaardigheden leert en 20% het zelfinzicht vergroot.

Onderzoek

Het onderzoek naar de werking en resultaten van Ambulant Jongerenwerk is uitgevoerd in samenwerking met HvA-studenten van de Minor Jongerenwerk in de grote stad en de welzijnsorganisaties Combiwel, Dock, IJsterk en Streetcornerwork. De bevindingen zijn representatief voor het grootstedelijke, professionele jongerenwerk. De uitkomsten zijn gebaseerd op documentenanalyse, observaties, diepte-interviews, registratieverzameling , vragenlijsten, focusgroepen en literatuuronderzoek.

Youth Spot

Youth Spot is het eerste lectoraat voor jongerenwerk in Nederland. Via onderzoekswerkplaatsen waarin professionals, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken werkt Youth Spot aan kennisontwikkeling. Het lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Combiwel, Dock, IJsterk, Streetcornerwork, ClickF1, Welsaen, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC TOP.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Metz, lector Youth Spot,  j.w.metz@hva.nl , 06-21156079.

Publicatie

Koops, K., Metz, J., en Sonneveld, J. (2013). 'Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan'. Onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Aflevering 2 Portfolio Jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot.