Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samenwerkingspartners

Het lectoraat participeert in diverse kennisnetwerken en werkt samen met partners uit zowel praktijk- als onderwijsinstellingen, kennisinstituten en politiek-bestuurlijke organisaties. De belangrijkste huidige samenwerkingspartners zijn het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) en het European Implementation Collaborative (EIC).

De kennisbehoefte van grootstedelijk Amsterdam is divers en vraagt om een combinatie van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek moet bijdragen aan onder andere een kwaliteitsverbetering van de zorg voor jeugd en aan verdere professionalisering van de praktijk. In het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) krijgt dergelijk onderzoek vorm. Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd participeert hierin.

In het NEJA vindt een levendige uitwisseling plaats tussen praktijkinstellingen, hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen.  Zij bouwen samen aan een innovatieve onderzoeksagenda.

De centrale vraag is daarbij: “Wat zijn de werkzame principes van zowel het jeugdhulpstelsel als geheel, als van het generalistisch werken, en van specialistische interventies.” Antwoord op de hieruit voortvloeiende vragen dient om de bewegingen in de sector te begeleiden. Niet alleen door bestuurlijke informatie te genereren, maar juist ook door onderzoeksgegevens rechtstreeks in de uitvoeringspraktijk te benutten. Langlopende onderzoeksprojecten en projecten gericht op korte termijn kennisbehoeften lopen daarbij naast elkaar.

 

Website NEJA

Het lectoraat is mede-initiatief nemer van het Nederlands Implementatie Collectief (NIC). Het NIC wil het belang van implementatie en de relatie met effectieve zorg voor jeugd, ook in public health, onder de aandacht brengen. Hiervoor is actuele kennis over effectieve implementatie noodzakelijk. Die kennis is erg versnipperd.

Samen leren over effectief implementeren bij het NIC

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) is een netwerk voor onderzoek, praktijk en beleid in de jeugdhulp en publieke gezondheidszorg gericht op het delen van kennis over effectief implementeren. Het is in 2014 opgericht door het Nederlands Jeugdinstituut, Hogeschool van Amsterdam, TNO en Trimbosinstituut om bewustwording over het belang van effectief implementeren te vergroten. Zelfs bewezen effectieve werkwijzen in de jeugdzorg en publieke gezondheidszorg zullen niet de gewenste resultaten laten zien wanneer er geen aandacht is voor het implementatieproces van de werkwijzen in de praktijk. Dat betekent in het nieuwe jeugdstelsel niet alleen dat bestaande kennis over effectieve implementatie moet worden benut maar ook dat nieuwe kennis moet worden opgedaan die hierbij aansluit.

Het NIC deelt (inter)nationale kennis over verschillende aspecten van effectief implementeren. Hoe doe je een goede analyse vooraf? Hoe bepaal je de aanpak? Hoe geef je leiding aan de verandering? En hoe meet je het gebruik? Het NIC organiseert twee landelijke bijeenkomsten per jaar waar op een interactieve wijze kennis met elkaar wordt uitgewisseld. Hier ontmoet u andere onderzoekers, beleidsmakers, kwaliteitsmedewerkers die in hun dagelijkse werk betrokken zijn bij implementatievraagstukken. Tevens is er een digitale werkgroep ingericht op Kennisnetjeugd waarop u zelf informatie kan delen, belangrijke documenten terug vindt en data van relevante congressen.

Lid worden van het NIC?

Wij geloven, zeker in deze tijd van transitie en transformatie, dat samen optreden het beste werkt om alle veranderingen in de zorg voor jeugd gedegen te kunnen implementeren. U ook? Meld u aan op Kennisnet Jeugd bij de werkgroep Nederlands Implementatie Collectief. U kunt dit geheel vrijblijvend doen en blijft zodoende op de hoogte van de ontwikkelingen van het NIC. Tevens ontvangt u dan 2x per jaar een uitnodiging voor de landelijke bijeenkomst, waar wij u graag ontmoeten.

Logo NIC Nederlands Implementatie Collectief

The European Implementation Collaborative engages a broad range of individual and organisational stakeholders in the field of implementation. The Collaborative builds links and exchanges learning about implementation science and practice within Europe.

Website EIC

Gepubliceerd door  AKMI 8 december 2016

mw.  dr. L. Boendermaker (Leonieke)

Lector Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd

l.boendermaker@hva.nl
Bekijk profiel