Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd draagt bij aan een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugd in de grote stad. Samen met zorgaanbieders en opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam voert het lectoraat ontwikkel- en onderzoeksprojecten uit. Deze geven antwoord op actuele praktijkvraagstukken. De opbrengsten kunnen in de praktijk benut worden om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verstevigen.

Veilig en gezond

Elk kind heeft het recht op bescherming, verzorging, liefde en op de kans om zichzelf (maatschappelijk) te ontplooien, met alle ruimte voor spel en ontspanning. Dit staat beschreven in het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (1989). Meestal kunnen gezinnen en hun netwerk dit zelfstandig realiseren. Soms gaat het niet vanzelf en hebben ouders en jeugdigen hulp nodig. Maar wat leidt tot succesvolle hulp? Die vraag is uitgangspunt van het lectoraat. Om hulp effectief te laten zijn, moet deze in ieder geval kwalitatief goed zijn.

Vraagstukken, activiteiten en opbrengsten

Het lectoraat levert kennis, handvatten en instrumenten om de kwaliteit en daarmee de effectiviteit van de zorg voor jeugd te vergroten. Ruwweg gezegd bestaan de lectoraatsactiviteiten uit ontwikkelprojecten en onderzoeksprojecten enerzijds en uit bijdragen aan de opleiding van toekomstige professionals in de jeugdsector anderzijds.

De agenda is gericht op maatschappelijke innovatie en wordt gestuurd door vragen uit de praktijk en actualiteit. Deze vragen hebben vaak betrekking op de thema’s ‘implementatie’, ‘veiligheid en gezond opgroeien’, en ‘opvoedingsvraagstukken in de grote stad’. In de meeste gevallen gaat het om het ontwikkelen, invoeren en evalueren van werkwijzen voor het uitvoeren van en ondersteunen bij hulpverlenen.

Voor wie?

Het werk van het lectoraat komt direct en indirect ten goede aan kinderen en hun ouders en aan de samenleving als geheel. Onze activiteiten zijn gericht op medewerkers in de zorgsector, studenten die daartoe opgeleid worden en docenten die hen daartoe opleiden. Door hen te voorzien van kennis en praktische instrumenten en technieken faciliteren we ze bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke opdracht. Bij het opzetten en uitvoeren van onze projecten werken we nauw samen met aanbieders van zorg voor jeugd, lokale bestuurders, onderzoeksinstituten en studenten.

Expertise medewerkers

De onderzoekers die werkzaam zijn in het lectoraat hebben een actieve binding met de dagelijkse praktijk in de jeugdsector. Daarnaast zijn ze betrokken bij het opleiden van aankomende professionals in de zorg voor jeugd. De medewerkers hebben een uiteenlopende achtergrond en expertise, waarvan de kern ligt bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van werkwijzen. In hun dagelijks werk koppelen zij beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap aan elkaar. 

Gepubliceerd door  AKMI 13 december 2017