Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Independence of Interdependence

A responsive evaluation on Family Group Conferencing for older adults

Promotie

In Nederland vindt een verschuiving plaats van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Voor ouderen betekent dit zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, en ondersteuning organiseren vanuit hun sociale netwerk.

Independence or Interdependence

Dit kan een behoorlijke opgave zijn voor ouderen die in toenemende mate afhankelijk worden. Dit onderzoek richt zich op een model dat hierbij kan helpen: de Eigen Kracht-conferentie (EK0c), een besluitvormingsmodel waarbij ouderen zelf, met hun sociale netwerk, een plan maken. Middels een survey en focusgroep gesprekken hebben we de visie van ouderen en van sociale professionals op de toepassing van de EK-c voor ouderen onderzocht. Ook hebben we acht ouderen gevolgd tijdens hun EK-c proces.

Uit de focusgroep gesprekken bleken zowel ouderen als sociale professionals aarzeling te voelen ten opzichte van de EK-c. Ouderen hebben het gevoel juist de regie te verliezen wanneer ze hun problemen op tafel leggen, professionals voeren liever zelf regie over het hulpverleningsproces. Ook bleken de EK-c's zelf weinig op te leveren omdat ze ingezet werden bij ouderen met te complexe problemen en onvoldoende sterke sociale netwerken.

Voor het succesvol inzetten van EK-c's bij ouderen met dergelijke complexe problemen lijkt een empowerment proces van ouderen en hun sociale netwerk, begeleid door sociale professionals, van belang. Voor ouderen in het algemeen lijkt een focus op wederkerigheid en 'peers' beter aan te sluiten dan de EK-c.

Lees hier het volledige proefschrift

Gepubliceerd door  AKMI 1 februari 2016