Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Strategie en Innovatie

Cursus

Doel van de cursus Strategie en Innovatie is het kunnen plaatsen van het belang van strategisch management, de verschillende keuzes die hierbinnen gemaakt kunnen worden en de rol die juristen hierbij innemen. Er wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen in de juridische beroepspraktijk en de mogelijkheden tot innovatie bij juridische dienstverlening.

MLM_groot
Naam cursus: Strategie en Innovatie
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: November 2015, zeven weken
Tijdstip: Donderdagavond, 20.15 tot 21.45 uur
Toetsvorm: Schriftelijke toets
Studiebelasting: 56 uur
Kosten: € 600,-

Van juristen in het algemeen wordt verwacht dat zij strategisch met een klant of opdrachtgever kunnen meedenken, bijvoorbeeld waar het gaat om complexe publiekrechtelijke procedures, overnames, fusies, reorganisaties en de bescherming van intellectueel eigendom. Ook juridische dienstverleners en juridische afdelingen dienen een strategie te ontwikkelen, teneinde richting te geven aan de activiteiten van organisatie of afdeling. Van juridisch-organisatorische professionals mag worden verwacht dat ze kunnen participeren in een strategische dialoog over de koers die hun eigen organisatie kan uitzetten naar aanleiding van ontwikkelingen in hun omgeving. In de verplichte literatuur is daarom gekozen voor het gebruiken van delen uit een (nog te verschijnen) algemeen boek over organisatiekunde dat uitnodigt tot het toepassen van strategie in de praktijk. Deze delen zullen op de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) van de cursus geplaatst.

Een van de ontwikkelingen waar (juridische) organisaties in hun strategie rekening mee dienen te houden is dat de werkzaamheden van juristen evolueren. Zo accepteert de samenleving risico’s minder en verschuift de rol van juristen van het bemiddelen in conflicten naar het proactief voorkomen van juridische problemen, bijvoorbeeld door te zorgen dat is voldaan aan geldende en aankomende wet- en regelgeving. De rol en werkzaamheden veranderen ook door invloed van technologie. Door de beschikbaarheid van informatie op het internet is de tendens dat de basisdiensten binnen het palet aan juridische dienstverlening transparanter en goedkoper (moeten) worden. Dit vereist van juridische dienstverleners dat wordt nagedacht over de strategische koers en over innovatie in de dienstverlening. Ten slotte zorgt de opkomst van meer hbo-juristen voor nieuwe impulsen in de verdeling van het werk en de mogelijkheden voor functiedifferentiatie. Dergelijke ontwikkelingen worden beschreven door de internationaal vooraanstaande expert Richard Susskind, wiens laatste boek voor deze cursus wordt voorgeschreven.

Van deelnemers aan deze cursus wordt, vanuit hun expertise, verwacht dat zij een proces van strategievorming kunnen doorlopen en een gekozen strategie beargumenteerd kunnen vertalen naar behoeftes aan innovatie, wijziging of verbetering. Het onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijke toets. 

 • U kunt de aard van strategie onderkennen en het proces van strategievorming in organisaties beschrijven.
 • U heeft kennis van diverse trends in de markt van juridische dienstverlening en weet hieruit strategische consequenties te trekken.
 • U bent in staat om een SWOT-analyse toe te passen op een juridische dienstverlener.
 • U kunt de relatie leggen tussen strategieontwikkeling, technologische ontwikkeling en vernieuwing van dienstverlening en kunt voorbeelden in de praktijk hiervan geven.
 • U kunt verschillende vormen van innovatie onderkennen en aangeven hoe innovatieprocessen kunnen worden georganiseerd.
 • U bent in staat om het business model van een juridisch dienstverlener te beschrijven en kunt hierin aangeven waar kansen liggen om met innovatie het business model te vernieuwen.
 • U bent in staat om verschillende perspectieven op het vlak van strategie en innovatie toe te passen op een casus binnen de juridische dienstverlening.

De leerdoelen worden in de handleiding van de cursus per week nader gespecificeerd. 

 • Handleiding Strategie en innovatie
 • R. Susskind, Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future, Oxford University Press, 2013.

Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt via DLWO.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, anderhalf uur les per week.

 

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de schriftelijke toets.
 • Schriftelijke toets (afgerond cijfer 1-10).

 

 • drs. P.Uittenboogaard
 • drs. H. Cammel

 

26 juni 2015