Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Juridische Kwaliteitszorg en Compliance

Cursus

Overheden en juridische dienstverleners zijn leveranciers van producten en diensten met een sterk juridisch gehalte. De theorie in de cursus Juridische Kwaliteitszorg en Compliance is van belang voor juridische professionals die verantwoordelijk zijn voor de juridische kwaliteit van producten, diensten en onderliggende processen.

MLM_groot
Naam cursus: Juridische Kwaliteitszorg en Compliance
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: November 2015, zeven weken
Tijdstip: Donderdagavond, 18.15 - 20.00 uur
Toetsvorm: Mondelinge toets
Studiebelasting: 140 uur
Kosten: € 1.500,-

Stijgende verwachtingen van de samenleving, ook ten aanzien van het naleven van niet-juridisch bindende normen, juridisering van de samenleving en een grotere ‘claimbewustheid’ dwingen organisaties om juridisch alert te opereren en juridische kwaliteit te borgen. De ervaring leert dat dit het beste plaats kan vinden vanuit een integraal kader, aangezien kwaliteit de uitkomst is van vele factoren waarbij geen zwakke schakels of verbindingen mogen bestaan. 

In deze cursus gaat de aandacht uit naar juridische kwaliteitszorg binnen de publieke en private sector. Er wordt bezien wat overeenkomsten en verschillen zijn. In de publieke sector zijn overheidsorganisaties onderworpen aan het primaat van het recht, hetgeen leidt tot strenge juridische kwaliteitsnormen. Wanneer die kwaliteitsnormen niet of onvoldoende worden gehaald, kan dit leiden tot vertraging, ontevredenheid bij medewerkers en klanten, maar ook tot gerechtelijke procedures en schadeclaims. In de private sector zijn juridische dienstverleners vanuit hun cliënt- en marktperspectief uit op optimale juridische kwaliteit van hun dienstverlening. Bij suboptimale dienstverlening dreigen cliënten ontevreden te worden en kan de dienstverlener marktaandeel of medewerkers verliezen aan zijn concurrenten. Behalve over juridische dienstverleners gaat het in de private sector ook over (juridische) compliance in bedrijfsprocessen, zowel bedrijfsprocessen van juridische dienstverleners, als compliance in bedrijfsprocessen bij ondernemingen in het algemeen en de rol van de juridische functie daarbij. In het kader van juridische kwaliteitszorg worden heldere juridische kwaliteitsnormen benoemd, juridische risico’s geïnventariseerd en geanalyseerd en waar nodig beperkt. Bij de bespreking van juridische kwaliteitszorg in de private sector wordt tevens aandacht besteed aan de rol en bevoegdheden van de externe toezichthouder, zoals autoriteiten, inspecties en tuchtrechters. 

 

 

De aandacht voor kwaliteit leidt tot een preventieve of proactieve houding van de juristen. Een gerichte kwaliteitsaanpak verbetert tevens de efficiëntie en effectiviteit van processen. In deze cursus wordt telkens onderscheid gemaakt tussen kwaliteitszorg voor juristen in het overheids- en in het private domein. Verder worden praktische handvatten en middelen geboden om een juridisch kwaliteitszorgsysteem in een organisatie op te zetten op basis van literatuur en praktijkvoorbeelden. Er is ook aandacht voor de veranderingen in de markt van de juridische dienstverlening en de gevolgen daarvan voor de werkprocessen bij de juridische dienstverleners.

 

 • U bent in staat een ambitie ten aanzien van de juridische kwaliteit in een organisatie te formuleren die breed wordt gedragen;
 • U bent in staat nut en noodzaak van (verbetering van ) een juridisch kwaliteitszorgsysteem voor uw organisatie te beargumenteren en te bepleiten voor diverse gremia.
 • U bent in staat om de juridische risico’s die voortvloeien uit de strategie en activiteiten van de organisatie te inventariseren en te analyseren, mede op basis van juridisch inhoudelijke kennis uit de juridische keuzeonderdelen en waar nodig hiervoor externe juridische expertise in te schakelen.
 • U bent in staat om een nieuw juridisch kwaliteitszorgsysteem op te zetten en in te richten of om verbetering in een bestaand systeem voor te stellen, waarbij u onderscheid maakt tussen kwaliteitszorg bij de overheid en in het private domein, in principe bij organisaties gericht op juridische dienstverlening. U maakt daarbij tevens gebruik van de kennis die u opdoet in andere blokken in deze opleiding.
 • U bent in staat de instrumenten te bedenken en werkprocessen in te richten voor het implementeren van een juridische kwaliteitszorgsysteem, op zodanige wijze dat de maatregelen zijn geborgd in de organisatie, en rekening houdend met diverse management-, beleids- en cultuuraspecten in de organisatie en met de eisen die externe toezichthouders stellen aan juridische kwaliteitszorg.
 • U kunt indicatoren formuleren aan de hand waarvan de werking van een bepaald juridisch kwaliteitszorgsysteem wordt getoetst.
 • U bent in staat om met behulp van de PDCA cyclus het juridisch kwaliteitszorgsysteem te doorlopen en in te richten en waar nodig te verbeteren.

De leerdoelen worden in de handleiding van de cursus per week nader gespecificeerd.

 • Handleiding Juridische kwaliteitszorg en compliance
 • B.J.M. Ale, A.E. Ronner, e.a., Risico en risicomanagement in Nederland, Kluwer, 2012
 • Overige literatuur wordt nader bekendgemaakt via de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) van deze cursus.

 

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, één uur en drie kwartier les per week.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de eindopdracht.
 • Eindopdracht, bestaande uit een voorstel voor een (deel van) een kwaliteitszorgsysteem voor uw eigen organisatie (afgerond cijfer van 1-10).

 

 

 • mr. B. van Leeuwen
 • mr. B. Westerink

 

26 juni 2015