Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ondersteuning casuïstiekbesprekingen/intervisie van Sociale Wijk

Cursus

Systeeminnovatie is een belangrijk onderwerp in het veranderende sociaIe domein. Zo experimenteren veel steden met ontkokering van de diverse beleidsdomeinen en aangepaste financieringsstromen. Eigen kracht, zelf- en samenredzaamheid en activerend burgerschap vormen hierbij de inhoudelijke uitgangspunten. Door deze ontwikkelingen ontstaan praktische en methodische vragen bij gemeenten en organisaties, bijvoorbeeld: welke zorgprofessionals gaan het werk in de toekomst doen en wat moeten zij qua visie, houding, competenties en talenten in huis hebben?

MSW 600x450
 Doelgroep: Sociale Wijkteams
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Negen bijeenkomsten van twee uur
Aantal deelnemers:  Maximaal 12 
 Kosten: Neem contact met ons op voor een offerte op maat 
 Locatie:  Amsterdam

Sociaal Wijkteams

In bijna alle steden in Nederland worden Sociale Wijkteams opgestart. In deze Sociale Wijkteams werkt met samen om de eigen kracht en regie van mensen in een kwetsbare positie te versterken. Het Sociale Wijkteam wil laagdrempelige hulp op wijkniveau bieden door ontkokering van de zorg. Dat betekent dat mensen niet zelf op zoek hoeven naar het juiste loket of de juiste hulpverlener. 

Deze nieuwe aanpak heeft uiteraard consequenties voor de werkwijze van professionals. In samenwerking met wijkteams heeft het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de HvA een leertraject opgesteld voor ondersteuning bij casuïstiekbesprekingen en intervisie. 

Onze aanpak

Voor alle deelnemers van het wijkteam is deze situatie nieuw. Professionals gaan straks 'zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor' en moeten nog meer samenwerken. Burgers worden aangesproken op zelf- en samenredzaamheid. Om een nieuwe werkwijze voor deze situatie te ontwikkelen, hebben ondersteunen we de deelnemers van een Sociaal Wijkteam door middel van casuïstiekbesprekingen en/of intervisie. 

Ons uitgangspunt is om op basis van de ervaringen van het team een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. In zes bijeenkomsten bepalen we de contouren hiervan. Daarbij zijn vragen van de deelnemers leidend. Zij krijgen meer begrip voor elkaars werk door praktijkverhalen te delen, casuïstiek te bespreken en te luisteren naar wijkbewoners en ervaringsdeskundigen die we uitgenodigen. Vervolgens worden er drie bijeenkomsten georganiseerd om te oefenen met gespreksleiding uit het team zelf en om de werkwijze waar nodig bij te stellen.

De hoofdlijnen in het programma waren: kennismaken met elkaar en elkaars organisatie, casuïstiek bespreken en de rol van het steunsysteem. Tijdens de trainingen staat een meervoudig perspectief centraal, door onderscheid te maken tussen de ervaringen van de klant en die van de professional met betrekking tot de problematiek. Tijdens de bijeenkomsten ontwikkelt het team zijn competenties op deze gebieden. 

 

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Bekijk ook ons complete scholingsaanbod.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015