Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Krachtgericht Werken

Cursus

‘Sociale’ Wijkteams werken samen met klanten steeds meer aan hun eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit sluit aan bij Welzijn Nieuwe Stijl en vraagt om een nieuwe houding van de professional. De klant is niet langer consument, maar regisseur en de professional faciliteert en ondersteund. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt deze verandering met het scholingstraject ‘Krachtgericht Werken’. Deelnemers leren hoe je kwetsbare huishoudens ondersteunt om meer regie te krijgen en hoe je domeinoverschrijdend werkt.

MSW 600x450
 Doelgroep: Welzijn Nieuwe Stijl-professionals 
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Twee bijeenkomsten van vier uur
Aantal deelnemers:  Maximaal 14 
 Kosten: Neem contact met ons op voor een offerte op maat 
 Locatie:  Amsterdam, of in overleg op eigen locatie

Dit traject zorgt ervoor dat deelnemers:

 • bekend raken met de visie op leren en ontwikkelingen zoals de HvA die hanteert;
 • weten dat ze deel uitmaken van een lerende organisatie en ontwikkelen een visie op leren en innoveren;
 • een visie ontwikkelen op ‘krachtgericht werken en zelf-/samenredzaamheid’ en deze kunnen vertalen naar houding en gedrag;
 • een visie ontwikkelen op WNS en de acht bakens ervan in de praktijk kunnen toepassen;
 • zich bewust worden van hun positie als generalist/professional in het huishouden en als specialist in het 'Sociale' Wijkteam;
 • de voordelen kennen van domeinoverschrijdend en integraal werken en hun persoonlijke kwaliteiten daarbij leren;
 • inzicht krijgen in buurt-/gebiedsgericht werken;
 • het belang zien van een optimale samenwerking in het team en met (in)formele wijkpartners;

Theoretische achtergrond

We baseren ons op het theoretisch/methodisch kader van de ‘krachtgerichte benadering’ en ‘empowerment’. Deelnemers onderzoeken wat WNS betekent voor hun handelen in de praktijk en in welke maatschappelijke en politieke context deze innovatie zich afspeelt.

Het kenmerk van ‘Sociale’ Wijkteams is een integrale, buurtgerichte aanpak met een focus op de eigen kracht van het huishouden. Nieuw in deze aanpak is dat kwetsbare huishoudens worden gestimuleerd om de regie te nemen en zeggenschap te krijgen. De generalist/professional handelt bij verschillende problemen, ook buiten zijn eigen domein.

Uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dat de (kwetsbare) burger veel meer zelfoplossend handelt en de eigen kracht en die van zijn omgeving/netwerk gebruikt. Het doel is dat hij weer zo volledig mogelijk meedoet in de maatschappij.

Het programma

In het eerste deel behandelen we:

 • visie op leren en ontwikkelen binnen een lerende organisatie;
 • de context: de WMO en de bakens WNS;
 • aanwezige competenties en ervaringen in het werken met de bakens WNS;
 • de sandwichpositie van de generalist;
 • de balans tussen profileren en positioneren;
 • de competenties ‘lef en liefde’;
 • opstellen van een persoonlijk implementatieplan.

We sluiten altijd af met een evaluatie, een praktijkopdracht en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.

In het tweede deel behandelen we:

 • de praktijkopdrachten, samen met een ervaringsdeskundigel;
 • de T-shaped professional: generalist/professional in het huishouden en specialist in het team;
 • integraal en domeinoverschrijdend werken;
 • effectief samenwerken in het team;
 • de methodiek van wijk- en gebiedsgericht werken;
 • bewonersparticipatie en sociale cohesie in de eigen wijk en de rol van de generalist/professional;
 • samenwerken met (in)formele krachten en organisaties in de wijk;
 • co-creatief werken;
 • het persoonlijk implementatieplan.

We sluiten altijd af met een evaluatie van het programma.

Werkwijze

Uitgangspunt in dit scholingstraject zijn praktijksituaties. Ook gebruiken we werkvormen, zoals rollenspellen. Deelnemers krijgen een reader met actuele literatuur en aanbevolen boeken voor zelfstudie. Voor deze module worden een certificaat en registerpunten uitgereikt.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Bekijk ook ons complete scholingsaanbod.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015