Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Doelen formuleren in de context van een Plan van Aanpak/Begeleid

Cursus

Professionals WNS werken samen met klanten aan hun zelfstandigheid en -redzaamheid. Dit sluit aan bij 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl en vraagt om een nieuwe houding van de professional. De klant is niet langer consument, maar regisseur en de professional faciliteert en ondersteunt. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt deze verandering met het scholingstraject 'Doelen formuleren in de context van een Plan van Aapak/Begeleidingsplan': in twee dagdelen leren deelnemers goed geconstrueerde doelen opstellen samen met de klant en – eveneens samen met de klant – een Plan van Aanpak/Begeleidingsplan te formuleren.

MSW
 Doelgroep: Welzijn Nieuwe Stijl-professionals 
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Twee bijeenkomsten van vier uur
Aantal deelnemers:  Maximaal 14 
 Kosten: Neem contact met ons op voor een offerte op maat 
 Locatie:  Amsterdam

In dit traject leren deelnemers:

 • doelen formuleren samen met de klant/het huishouden samen met de klant/het huishouden (eventueel in de context van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM));
 • activerende vragen stellen om de klant te motiveren verantwoordelijkheid te nemen voor de verbetering van de eigen leefsituatie;
 • taken verdelen op basis van de geformuleerde doelen, met aandacht voor zelf- en samenredzaamheid;
 • resultaatgericht werken, samen met de klant en zijn netwerk;
 • monitoren en afsluiten van het ondersteuningstraject. 

Theoretische achtergrond

Op grond van hun praktijkervaring, stellen Berg en Miller (1992) dat goed geconstrueerde doelen aan zeven kenmerken voldoen: 

1. Eigen doelen

 

Ze horen bij de klant. Daarom verwoordt hij ze zelf, de professional ondersteunt hem hierbij[esc1] . Dit komt voort uit de opvatting dat klanten meer gemotiveerd zijn als ze zelf hun doelen opstellen. 

2. Hou het klein

 

Kleine doelen bereik je makkelijker dan grote. Voorbeeld: 'een sollicitatieformulier invullen' is gemakkelijker dan 'een baan vinden’. 

3. Maak het concreet, duidelijk en op het gedrag gericht

 

Hierdoor is vooruitgang sneller te zien. 'Twee keer per week uit lunchen gaan met een vriend' is concreter dan 'meer contact krijgen met anderen'. 

4. Leg de focus op 'wel', niet op 'geen'

 

Klanten boeken meer resultaat met doelen die positief zijn . 'Gaan wandelen' werkt beter dan 'Mezelf niet meer slecht voelen'. 

5. Begin bij het begin

 

Een doel bereiken is een proces. Laat klanten de eerste stappen concreet te beschrijven, niet alleen het eindresultaat. 

6. Maak het realistisch

 

De doelen moeten passen binnen de context van het leven van de klant. De professional probeert samen met de klant te ontdekken waarom een specifiek doel voor hem belangrijk is en welk aspect ervan past in zijn leven. 

7. Moedig de klant aan

 

Veranderen is hard werken. Help klanten om dit in te zien. Doelen daadwerkelijk halen is een hele prestatie en goed voor de waardigheid van de klant.

 

Doelen bepalen is een gezamenlijk proces van geven en nemen. Klanten hebben vrijwel nooit vanaf het begin een goed geconstrueerd doel voor ogen en werkers hebben niet het recht of de macht om te bepalen welke doelen geschikt zijn. Samen moeten ze de beste doelen binnen het referentiekader van de klant achterhalen.

Het programma

In het eerste deel behandelen we:

 • visie op de zoektocht naar de 'eigen kracht' van het huishouden;
 • werken met ‘het plan op tafel’;
 • activerende vragen stellen;
 • doelen formuleren met het huishouden en een eventueel netwerk.

 

Dit doen we aan de hand van de vier criteria uit het beroepsprofiel Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening:      

 1. Samen met de klant geformuleerd.
 2. Concreet en meetbaar.
 3. Positief geformuleerd.
 4. Haalbaar binnen de mogelijkheden van de klant en zijn netwerk.

 

We sluiten altijd af met een praktijkopdracht, een evaluatie en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.

In het tweede deel komt aan de orde:

 • presentaties van de praktijkopdrachten van de deelnemers;
 • taakverdeling;
 • vragen stellen over inzetten van het netwerk;
 • opstellen van implementatieplan. 

 

We sluiten altijd af met een evaluatie van het programma.

Werkwijze

Uitgangspunt in dit scholingstraject zijn praktijksituaties. Ook gebruiken we werkvormen, zoals rollenspellen. Deelnemers krijgen een reader met actuele literatuur en aanbevolen boeken voor zelfstudie. Voor deze module worden een certificaat en registerpunten uitgereikt.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Bekijk ook ons complete scholingsaanbod.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015