Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Wijkgericht en outreachend werken

Cursus

Het sociale domein is volop in beweging. Veel steden experimenteren met systeeminnovatie waarmee ze verkokering van de verschillende beleidsdomeinen doorbreken en financieringsstromen veranderen. Deze ontwikkeling gaat uit van thema's als 'regie bij de klant', 'eigen kracht' en 'activerend burgerschap'. Gemeenten en welzijnsorganisaties lopen door deze ontwikkelingen tegen praktische vragen aan, zoals wie het gaat doen en welke houding en competenties er nodig zijn. De Hogeschool van Amsterdam helpt in deze verandering met het scholingstraject 'wijkgericht en outreachend werken'. Deelnemers reflecteren met elkaar op eigen praktijkvoorbeelden.

MSW 600x450

Het programma

Deelnemers krijgen begeleiding van twee trainers, een acteur en een HvA-ervaringsdeskundige. We werken afwisselend plenair en in twee subgroepen. 

De hoofdlijnen in het programma:

  1. aansluiten bij Welzijn Nieuwe Stijl, oplossingsgericht werken en de Presentiebenadering;
  2. de kracht van de generalist in het wijkgericht outreachend werken;
  3. de kracht van verbinden, leren werken in netwerken en netwerkontwikkeling;
  4. veiligheid, de kracht van resultaatgericht werken en samensturing.

We sluiten altijd af met een evaluatie van het programma.

Een combinatie van attitude, kennis en vaardigheden staat centraal. Tijdens elke sessie kunnen deelnemers hun dilemma’s en leervragen inbrengen. Aan de hand van cases onderzoeken we de thema's van het programma. Deelnemers krijgen een reader en werken in groepjes van vier of vijf. Aan de hand van hun presentaties bespreken we de vier thema's.

Betrokkenheid managers

Voor de borging van de nieuwe houding en vaardigheden van de deelnemers is het belangrijk dat ook de manager op de hoogte is. Dit kan op twee manieren:

1.     We briefen ze en organiseren een aparte bijeenkomst van drie uur voor managers, waarin we met ze spreken over hun rol bij de implementatie van hetgeen geleerd is.

2.     We houden een eindmanifestatie met de leidinggevenden en deelnemers. Hierin presenteren professionals de kansen en voorwaarden voor implementatie van wijkgericht, outreachend werken voor hun eigen praktijk.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Bekijk ook ons complete scholingsaanbod.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015