Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Scholingstraject Welzijn Nieuwe Stijl

Cursus

Gemeenten en stichtingen hebben te maken met een veranderende context als het gaat om zorgtaken en maatschappelijk ondersteuning. Welzijnsteams vergroten samen met klanten steeds meer hun zelfstandigheid en -redzaamheid. Dit sluit aan bij Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) en vraagt om een nieuwe houding. De klant is niet langer consument, maar regisseur. De hulpverlener faciliteert en ondersteund. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt in deze verandering met het scholingstraject Welzijn Nieuwe Stijl. Deelnemers leren samenwerken met welzijnspartners, integraal werken en welke houding en gedrag daarbij passen.

MSW 600x450

Het programma

Het post-hbo scholingstraject Welzijn Nieuwe Stijl bestaat uit acht trainingsdagen en acht intervisiebijeenkomsten. De thema's zijn:

1.     8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl;

2.     wijkgericht en outreachend werken;

3.     oplossingsgericht werken, presentie, krachtgericht werken en motiverende gespreksvoering;

4.     systeemtheorie en het Ecogram.

Training 1: wijkgericht en outreachend werken

 • de transitie;
 • Welzijn Nieuwe Stijl;
 • de kracht van de generalist in het wijkgericht outreachend werken;
 • veiligheid, de kracht van resultaatgericht werken en samensturing;
 • oplossingsgericht werken;
 • de presentiebenadering;
 • krachtgericht werken;
 • motiverende gespreksvoering;
 • de systeemtheorie;
 • werken met het gezin als systeem;
 • communicatie en interactie – verschillende interventies;
 • het Ecogram en de sociaal-ecologische benadering;
 • het (in)formele netwerk in kaart.

 • dat de transitie noodzakelijk is, tijd kost en dat je er met elkaar aan moet werken;
 • een visie op leren en veranderen
 • proactief handelen en snel reageren op veranderende situaties;
 • zich profileren en positioneren tegenover zorginstellingen;
 • omschrijven wat de term 'grenzen overschrijden en doorbreken' betekent;
 • hoe ze over hun eigen grenzen heen denken;
 • een eigen standpunt innemen over outreachend werken, en
 • dat loslaten, verbinden en vertrouwen basiselementen zijn om wijkgericht outreachend te kunnen werken;
 • de basisprincipes van oplossingsgericht werken, de presentiebenadering, krachtgericht werken en motiverende gesprekstechnieken;
 • hun persoonlijke kwaliteiten inzetten voor het versterken van de eigen kracht van burgers;
 • vaardigheden van oplossingsgericht werken, activerende en interculturele gespreksvoering;
 • de techniek van het omdenken;
 • omgaan met weerstand;
 • de samenhang tussen verschillende systemen waar de klant deel van
 • uitmaakt;
 • schakelen van individugericht denken en handelen naar andere systemen, zoals het onderwijs en openbare domein;
 • een aanpak kiezen waarbij er samenhang is tussen de probleemvraag en de totale behoefte van het gezin;
 • werken en denken vanuit de sociaal-ecologische benadering;
 • met behulp van een Ecogram het sociale netwerk van een huishouden of gezin in kaart brengen;
 • de eigen positie in complexe zaken begrijpen met behulp van het Ecogram;
 • zoekvaardigheden naar bestaande en nieuwe (in)formele netwerkpartners in de wijk;
 • welke handvatten de sociaIe cohesie in de wijk helpen versterken.

 

Voor deze training bereiden deelnemers in een subgroep een presentatie voor op basis van literatuur. Verder bestuderen de deelnemers vooraf een reader. Er wordt gewerkt met rollenspellen aan de hand van eigen casuïstiek. Tijdens de trainingen kunnen ervaringsdeskundigen, gastsprekers, lectoren worden uitgenodigd.

Certificering

Deelnemers krijgen een certificaat voor dit scholingstraject. Hiervoor moeten ze 80% aanwezig zijn geweest en praktijkopdrachten hebben gemaakt. Tijdens het traject maken ze een portfolio met onder andere deze documenten:

 

 • uitgevoerde praktijkopdrachten;
 • recensie van de literatuur;
 • minimaal twee casussen die ze inbrengen bij intervisie en de reflecties daarop;
 • drie persoonlijke implementatieplannen.

 

De trainers beoordelen dit portfolio. Aan dit scholingstraject worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Borging

Er zijn twee mogelijkheden om de ontwikkeling van de deelnemers te borgen: een eindmanifestatie waarbij leidinggevenden ook aanwezig zijn, of een aparte sessie voor leidinggevenden/projectmanagers.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserend vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Bekijk ook ons complete scholingsaanbod.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015