Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Incompanytraining praktijkbegeleiders

Cursus

Praktijkbegeleiders zijn nauw betrokken bij het leerproces van studenten tijdens hun stage. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid om stagiaires zo goed mogelijk te helpen in hun leerproces. De stagiair zet een belangrijke ontwikkelstap en het bijkomende voordeel voor de begeleider: het is enorm leerzaam. De Hogeschool van Amsterdam helpt organisaties dit dubbele leerproces optimaal te benutten met de incompanytraining 'praktijkbegeleiders'.

MSW 600x450
 Doelgroep: Praktijkbegeleiders van stagiairs sociaal-agogische bacheloropleidingen
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Twee bijeenkomsten van drieëneenhalf uur
 Aantal deelnemers: Maximaal 14
 Kosten:  Neem contact met ons op voor een offerte op maat
 Locatie:

Incompany training

Leerdoelen

In deze training leren deelnemers:

 • hoe praktijkbegeleiders en stagiaires competentiegericht leren
 • opstellen praktijkopdrachten
 • de Leercirkel (Kolb) en de Reflectiespiraal (Korthagen)
 • aanpassen opdrachten aan fase en leerstijl
 • faseren van het leerproces
 • inzetten verschillende begeleidingsvormen
 • omgaan met verschillende rollen
 • reflecteren op eigen leerproces

Theoretische achtergrond

We werken met de Leercirkel van Kolb en de Reflectiespiraal van Korthagen. We baseren ons op de competenties die gekoppeld zijn aan Welzijn Nieuwe Stijl.

Het programma

Deel 1: Competentiegericht leren. In het eerste deel behandelen we:

 •  visie op competentiegericht leren;
 • competentie-inschatting bij de stagiair;
 • opstellen ontwikkeldoelen;
 • aansluiten bij de talenten van de student;
 • de leercirkel van Kolb.

We sluiten altijd af met een evaluatie en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.

Deel 2: Werken aan doelen. In het tweede deel behandelen we:

 • de Reflectiespiraal van Korthagen
 • fasering van de begeleiding;
 • opdrachten construeren passend bij de leerstijl van de stagiair en stagefasering;

Deel 3: Tussentijdse en eindevaluatie. In het derde deel behandelen we:

 • omgaan met verschillende rollen en petten: collega, begeleider en beoordelaar;
 • voortgang en hbo-eindniveau van de stagiair beoordelen;
 • beoordelingsgesprekken;
 • beoordelen van de eigen competenties als praktijkbegeleider.

Deel 4: Terugkomdag. In het vierde deel:

 • blikken we terug op de drie dagdelen en bespreken best practices en dilemma’s;
 • bespreken we de portfolio’s;
 • inventariseren we thema’s die zijn blijven liggen.

We sluiten altijd af met een evaluatie van het programma en deelnemers krijgen hun certificaat.

Werkwijze

Uitgangspunt in deze training zijn praktijksituaties. Alle opdrachten worden bewaard in een portfolio. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015