Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gezinsgericht en systemisch werken

Cursus

‘Sociale’ Wijkteams werken samen met klanten steeds meer aan hun eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit sluit aan bij Welzijn Nieuwe Stijl en vraagt om een nieuwe houding van de professional. De klant is niet langer consument, maar regisseur en de professional faciliteert en ondersteunt.

MSW 600x450

De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt deze verandering met het scholingstraject ‘Gezinsgericht en systemisch werken'. Deelnemers leren een kind- of gezinsaanpak te kiezen die rekening houdt met het hele gezinssysteem.

 Doelgroep: Ouder- en kindadviseurs
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Twee bijeenkomsten van vier uur
 Aantal deelnemers: Maximaal 14
 Kosten:  Neem contact met ons op voor een offerte op maat
 Locatie:

Incompany training

Leerdoelen

Dit traject zorgt ervoor dat deelnemers:

 • de samenhang tussen de verschillende systemen zien;
 • kunnen schakelen van individugericht denken en handelen naar andere systemen, zoals het onderwijs en het openbare domein (systemisch);
 • een aanpak kiezen die rekening houdt met de samenhang van de problemen en behoeften van het hele gezin;
 • inzicht krijgen in het eigen gedrag en rol die past binnen het werken van WNS en op de brede maatschappelijke context waarin de veranderingen zich voltrekken.

Theoretische achtergrond

We werken met de systeemtheorie. Deze gaat ervan uit dat iemand pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we verschillend gedrag in verschillende contexten. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en variëren daarmee afhankelijk van de situatie.

De hulpverlening moet daarom kinderen met problemen in hun sociale context beschouwen. Specifieke, individuele diagnoses zoals ADHD of PDD-NOS krijgen hun werkelijke betekenis pas in de relaties van het kind. Voor het ene heeft de diagnose ADHD andere consequenties dan voor het andere. Sommige relaties zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen stress. Dit betekent dat de hulpverlening niet alleen aandacht moet hebben voor individuele diagnoses, maar ook specifiek voor de omgeving. Daarom moeten beide aspecten steeds in onderling verband bekeken worden.

Ook als er geen sprake is van een individuele diagnose, wordt zowel het kind als zijn omgeving geanalyseerd. Relationele problemen hebben namelijk ook invloed op de ontwikkeling. Gedragsproblemen kunnen een symptoom zijn van de spanning waarin het kind moet leven, bijvoorbeeld bij scheidende ouders. De problematiek zit dan in de context, niet bij het kind. Of er nu wel of geen sprake is van individuele problematiek; zowel het kind als zijn systeem worden onderzocht, begrepen en geholpen. De systeemtheorie geeft aanwijzingen over hoe de (jeugd-)hulpverlening deze noodzakelijke vorm van hulp kan inzetten.

Het programma

Deel 1: Werken met het gezin als systeem. In het eerste deel behandelen we:

 • 'het team als systeem'
 • de context: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de bakens WNS
 • het belang van de systemische benadering voor de doelgroep
 • het gezin als systeem
 • communicatie en interactie
 • het suprafamiliaire systeem
 • persoonlijk implementatieplan

We sluiten altijd af met een evaluatie, een praktijkopdracht en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.

Deel 2: Communicatie en interactie. Verschillende interventies besproken. In het tweede deel behandelen we:

 • praktijkopdrachten
 • de vijf axioma’s van Watzlawick
 • circulair bevragen

We sluiten altijd af met een evaluatie van het programma.

Werkwijze

Uitgangspunt in dit scholingstraject zijn praktijksituaties. Ook gebruiken we werkvormen, zoals rollenspellen. Deelnemers krijgen een reader met actuele literatuur en aanbevolen boeken voor zelfstudie.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden 3,5 registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015