Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Missie & Visie

Missie

Het kenniscentrum ACHIEVE initieert, stimuleert en faciliteert interprofessioneel samenwerken ten behoeve van patiënten met complexe zorgproblematiek en draagt bij aan de vitaliteit van burgers in Amsterdam. Vraaggestuurd onderzoek en State of the Art onderwijs vormen de basis voor de activiteiten van kenniscentrum ACHIEVE. 

VISIE

ACHIEVE is een kenniscentrum met landelijke bekendheid waar interprofessioneel wordt samengewerkt en waar innovatie van de beroepspraktijk van zorg, welzijn, onderzoek en onderwijs centraal staat.

PATIËNTEN

Het kenniscentrum richt zich op alle burgers in de grote stad. Typische kenmerken van deze populatie zijn diversiteit, armoede en sociaal isolement. Mensen met complexe zorgproblematiek zijn het grootste aandachtspunt van ACHIEVE. Daarbij spelen de vele belangenorganisaties in de stad en de gedifferentieerde zorgstructuren een grote rol.

BEROEPSPRAKTIJK EN MAATSCHAPPIJ

Kenniscentrum ACHIEVE draagt bij aan praktische oplossingen voor praktische vraagstukken uit de zorg en samenleving. Samenwerking met de beroepspraktijk staat hierin centraal. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden en kennis uit wetenschappelijke publicaties.

ACTIVITEITEN KENNISCENTRUM

  • Onderzoekprogramma's
  • Scholing en advies voor professionals en/of organisaties in de beroepspraktijk
  • Organiseren van symposia en studiebijeenkomsten
  • Publiceren van wetenschappelijke artikelen die bijdragen aan de kennisontwikkeling

BEROEPSOPLEIDINGEN

Kennisontwikkeling vindt plaats binnen of in nauwe samenwerking met de  bacheloropleidingen van faculteit Gezondheid. De activiteiten van ACHIEVE zijn onderdeel van de curricula van de opleidingen, dragen bij aan de onderzoeksvaardigheden van studenten en de professionalisering van docenten van de faculteit. 

VERBINDING MET ONDERWIJS

  • Studenten en docenten van de opleidingen werken mee aan het onderzoek
  • Lectoren en andere medewerkers van het kenniscentrum zijn betrokken bij het onderwijs en de curriculumontwikkeling van de opleiding
  • Lectoren en onderzoeker van het kenniscentrum dragen bij aan de deskundigheidsbevordering van docenten
  • Excellentietrajecten worden (mede) verzorgd door het kenniscentrum
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 10 april 2017

Onderzoek in Beeld