Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Mantelzorgonderzoek besproken in raadscommissie Zorg en Sport

19 jan 2015 09:36

De uitkomsten van een Urban Vitality-onderzoek naar mantelzorg (onderdeel van het project Informele zorg en diversiteit) zijn op 14 januari besproken in de Amsterdamse Raadscommissie Zorg en Sport.

Verhouding mantelzorger, zorgvrager en zorgprofessional

Het aantal volwassen Amsterdammers dat langdurige en/of intensieve mantelzorg verleent wordt geschat op 55.000 personen (in 2012, bron: GGD Amsterdam).
De zorgdriehoek mantelzorger, zorgvrager en zorgprofessional is het onderzoeksthema van het HvA-project Informele zorg en diversiteit (een project van het lectoraat Community Care in samenwerking met onder meer het lectoraat Ergotherapie). Wat zijn de mogelijke verschillen tussen diverse bevolkingsgroepen waar het gaat om het geven en ontvangen van informele zorg? Wat zijn de gevolgen voor de verwachtingen ten aanzien van de professionele hulpverlening? Twee hoofdvragen die centraal staan in het project.

Mantelzorg

Mantelzorger wil soms graag ondersteuning

Het meest recent afgeronde deelonderzoek van Informele zorg en diversiteit gaat over complexe mantelzorg. Die reikt verder dan het doen van boodschappen of schoonmaken. Wassen, aankleden, het toedienen van medicijnen: allemaal zorgtaken die tot complexe mantelzorg behoren. Driekwart van de mantelzorgers die dit type zorg verleent, doet dat alleen. Een kwart van hen zou graag ondersteuning krijgen in de vorm van respijtzorg: de zorg wordt dan voor een korte periode overgedragen aan een derde. Uit dit onderzoek blijkt ook dat mantelzorgers die zorgen voor mensen met psychische problemen meer dan andere informele zorgverleners behoefte hebben aan respijtzorg.

Mantelzorg op de kaart bij Rekenkamer Amsterdam

De Rekenkamer Amsterdam voerde verkennende gesprekken met verschillende partijen over het thema mantelzorg. Op basis van die gesprekken schreef de instantie een notitie. Ook de onderzoeken van het project Informele zorg en diversiteit zijn daarin als bron gebruikt. Op de lange termijn moeten alle onderzoeken uit dit project resulteren in een gericht advies over de versterking van de zorgdriehoek mantelzorger, zorgvrager en zorgprofessional.